undefined
undefined

Bon na innowacje - wsparcie dla najmniejszych firm - rok 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. nr 226 poz. 1651 z późn. zm.) ogłasza  II edycję naboru wniosków do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 Bon na innowacje.

Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.
W roku 2009 w wyniku nowelizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2009 r. został rozszerzony katalog usług kwalifikowanych, objętych wsparciem. Aktualnie w ramach programu Bon na innowacje można realizować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową, mające na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa (w 2009 roku rozszerzono katalog świadczonych usług przez jednostki naukowe o inne usługi, m.in. o usługi doradztwa).
Istotne zmiany:
  • usunięto z dokumentacji odniesienie do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),
  • Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, wymienione w art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki,
  • wprowadzono obowiązek (już na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia) wskazania jednostki naukowej (Wykonawcy usługi), u którego wnioskodawca zamówi usługę dotyczącą wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w ramach programu, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie.


Wnioski będą przyjmowane przez PARP od dnia 18 maja 2009 roku do dnia 15 sierpnia 2009 roku, bądź do wyczerpania środków finansowych na rok 2009.
 
Egzemplarz wypełnionego wniosku, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami (w zaklejonej kopercie) wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30. Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii PARP.


 
Budżet programu w 2009 r. wynosi 7,65 mln PLN i  jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 30 września w 2009 r.

Dokumentacja do pobrania ze strony:  http://www.parp.gov.pl/index/index/759