undefined
undefined

Dla osob rozpoczynających działalność gospodarczą

Nowotomyska Izba Gospodarcza świadczy usługi informacyjne, doradcze oraz szkoleniowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Usługi te obejmują szeroką tematykę tj. administracyjno - prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej; podstawy marketingu, promocji i reklamy; obsługa klienta, sprzedaż, negocjacje; dokumentacja księgowa związana z prowadzeniem firmy; możliwości uzyskania dofinansowania na prowadzenie mikro i małej firmy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

Zakładanie działalności gospodarczej

Kiedy już jesteś przekonany co do tego, że chcesz działać na własny rachunek, czeka Ciebie 7 "pierwszych kroków", jakie musisz uczynić.

Urząd Miasta

Od dnia z dnia 2 lipca 2004 r weszły nowe przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej i zasad jej ewidencjonowania. Zgodnie z powyższymi przepisami osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą może składać wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do właściwego ze względu na miejsce prowadzonej w przyszłości działalności Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

Tak więc osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą może złożyć podanie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy. W formularzu wpisujemy:

 • nazwę firmy - najlepiej jest podać nazwę normalną z wersją skróconą, np. "Ex-Im" Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe;
 • imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania (zameldowania);
 • imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie);
 • rodzaj działalności - najlepiej jest wpisać wszystkie możliwe rodzaje działalności, ponieważ jeśli będziemy chcieli poszerzyć dotychczasową, będzie trzeba za każdy dodatkowy wpis zapłacić. Przykładowe rodzaje działalności to: usługi biurowe, tłumaczenia, marketing, reklama, pośrednictwo, usługi informatyczne, doradztwo handlowe, import, eksport itp.;
 • miejsce wykonywania działalności - z reguły chodzi tu o siedzibę firmy, którą będzie trzeba odpowiednio oznakować na zewnątrz (szyld z nazwą i adresem firmy). Jednak gdy prace będą wykonywane u klienta, należy zaznaczyć to obok siedziby firmy;
 • datę rozpoczęcia działalności - należy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia. Należy wziąć pod uwagę czas oczekiwania na wpis do ewidencji. Średnio wynosi on w dużych miastach 2-3 tygodnie + jeszcze ze 3-4 tygodnie na załatwienie formalności w pozostałych urzędach. W mniejszych miastach jest on czasami krótszy;
 • numer zezwolenia, jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia.

Dokument składamy na miejscu, uiszczając opłatę w wysokości 100 zł za znaczki skarbowe. Po ok. 2-3 tygodniach należy zgłosić się po dokument wpisu naszej firmy do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten oprócz nas otrzymują także Urząd Skarbowy, ZUS i Urząd Statystyczny.

Uwaga: Wszystkie zmiany dotyczące zmiany stanu faktycznego i prawnego (wszystkie dane, które zostały podane przy wpisie) należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub Gminy w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Potrzebny dokument: dowód osobisty


Koncesja czy nie?


Obowiązek uzyskania koncesji wynikać z ustawy Prawo działalności gospodarczej lub innych ustaw regulujących szczegółowo dany rodzaj działalności.

Koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie:
 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
 • ochrony osób i mienia,
 • transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych,
 • budowy i eksploatacji autostrad płatnych,
 • zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

Pozostała działalność podlegająca do tej pory koncesjonowaniu będzie objęta wymogiem uzyskania zezwolenia na podstawie m.in.:

 • ustawy o łączności,
 • ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,
 • ustawy o ochronie roślin uprawnych,
 • Prawa Łowieckiego,
 • Kodeksu Celnego,
 • ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
 • ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym.

Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adres,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców,
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
 • informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności.

Organy właściwe do wydania decyzji w sprawie udzielenia koncesji określają przepisy nakładające obowiązek uzyskania koncesji na dany rodzaj działalności. Zazwyczaj jest to minister właściwy dla danego rodzaju działalności.


Główny Urząd Statystyczny


W ciągu 14 dni od dnia wpisu firmy do ewidencji należy udać się do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. Na miejscu należy wypełnić wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON, w którym należy wpisać:
 • nazwę firmy,
 • dane teleadresowe (adres, telefon),
 • formę prawno-organizacyjną (np.: osoba fizyczna, sp. sc., sp. jawna, sp. komandytowa, sp. z o.o., SA),
 • stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
 • rodzaj przeważającej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - należy podać rodzaj działalności, a urzędnik wpisze odpowiedni kod.

Wraz z wnioskiem RG należy złożyć kopię wpisu do rejestru, zaświadczenie o zaistniałej zmianie lub likwidacji działalności.

Uwaga: Należy do Urzędu Statystycznego zgłaszać każdą zmianę.

W wyniku wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON i ma obowiązek posługiwania się tym zaświadczeniem. Ponadto podmioty zobowiązane są do podawania numeru identyfikacyjnego REGON w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Okres oczekiwania od złożenia wniosku wynosi 2 tygodnie. Operacja ta jest bezpłatna.

Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu.

Pieczątka


Kolejnym krokiem jest założenie konta w banku, ale bez pieczątki w większości banków ani rusz. Dlatego należy wyrobić sobie pieczątkę, na której musi znaleźć się przynajmniej:
 • pełna nazwa firmy,
 • siedziba firmy,
 • numer REGON,

Z powyższego wynika, że dopóki nie dostaniemy numeru REGON z Urzędu Statystycznego, jesteśmy uziemieni.

Koszt jednej pieczątki kształtuje się w granicach 25 zł+VAT, a czekać na nią można od dwóch godzin do 2-3 dni. Z reguły jest to jednak 1 dzień.

Potrzebne dokumenty:

 • z reguły żadne dokumenty nie są potrzebne, ale na wszelki wypadek można wziąć oryginał Wpisu do Ewidencji i dowód osobisty.

Konto w banku


Ustawa Prawo działalności gospodarczej z dn. z dnia 2 lipca 2004 (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego. O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy.

Na miejscu w banku są wypełniane pewne formularze: wniosek o założenie konta, karty ze wzorem podpisu, wniosek o wyrobienie karty lub/i czeków. Z reguły założenie konta nie trwa dłużej niż kilka dni.

Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu,
 • ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglądu,
 • pieczątka.

Urząd Skarbowy


W tym celu osoby fizyczne muszą złożyć we właściwym dla siedziby firmy urzędzie wypełniony formularz NIP-1. Reszta dokumentów sama dotrze do tego urzędu, tj.:
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wysłane przez Urząd Gminy,
 • numer REGON wysłany przez Urząd Statystyczny.
Uwaga: Prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem NIP firmy. Jeżeli do tej pory nie mieliśmy nadanego przez urząd skarbowy Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), do składanej dokumentacji powinniśmy dołączyć wypełniony druk NIP-4.

Czasami urzędy skarbowe żądają umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Jej zawarcie może nie być jednak możliwe, ponieważ jeszcze częściej bank wymaga do zawarcia umowy numeru NIP. Stawia to przedsiębiorcę w sytuacji bez wyjścia. Jednak dopóki przedsiębiorca nie prowadzi działalności, jego obrót (sprzedaż, zakupy) wynosi 0,00 złotych, a zatem nie ma on obowiązku posiadania rachunku bankowego i urząd skarbowy nie może nakładać na niego obowiązku dostarczenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego.

Wcześniej musimy zdecydować, w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy:

 • w formie karty podatkowej,
 • ryczałtu ewidencjonowanego,
 • na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów.

Podatek na zasadach ogólnych ma prawo płacić każdy, w formie karty podatkowej i ryczałtu - osoby prowadzące działalność gospodarczą w określonych branżach i rodzajach (np. handel obnośny, wynajem pokoi, usługi krawieckie). W urzędzie skarbowym musimy także zadeklarować, czy będziemy vatowcami (płatnikami podatku VAT), czy też nie.

Również przed wizytą w urzędzie skarbowym musimy podjąć decyzję, czy prowadzimy sami księgowość, czy zlecimy to jakiejś firmie.Prowadzenie księgowości samemu nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas od odpowiedzialności, nawet jeżeli zawini biuro rachunkowe, ponieważ dokumenty zatwierdzamy własnym podpisem.


ZUS


Aby zgłosić firmę, musimy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej). W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracowników, wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Jeśli my albo pracownicy mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas te osoby należy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA.

W przypadku ZUS-u musimy co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe oraz zdrowotne.

Potrzebne dokumenty: są to przede wszystkim numery i pełne dane firmy, właściciela, osób współpracujących, pracowników:

 • REGON firmy,
 • numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr,
 • numer rachunku bankowego firmy,
 • dane personalne,
 • numery NIP (wszystkich osób),
 • rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku O Swobodzie Działalnosci Gospodarczej (Dz.U.04.173.1807)

informacja pochodzi z serwisu www.twoja-firma.pl