undefined
undefined

Bon na innowacje - wsparcie dla najmniejszych firm - rok 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. nr 226 poz. 1651 z późn. zm.) ogłasza  III edycję naboru wniosków do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 Bon na innowacje.

 

Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

W ramach programu Bon na innowacje można realizować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową, mające na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa, w tym usługi doradcze świadczone przez jednostki naukowe.

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, wymienione w art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w ramach Programu, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie.

Wnioski będą przyjmowane przez PARP od dnia ogłoszenia naboru
tj. od 5 marca 2010 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku, bądź do wyczerpania środków finansowych na rok 2010.

Egzemplarz wypełnionego wniosku, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami (w zaklejonej kopercie) wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30. Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii PARP.

Budżet Programu w 2010 r. wynosi 8,58 mln PLN i  jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi w ramach realizowanego projektu i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 30 września w 2010 r.

Poniżej przedstawiamy dokumentację dotyczącą Programu oraz podstawowe warunki uzyskania wsparcia, w tym Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na Innowacje oraz Wytyczne dla Wnioskodawców.

Dokumentacja programu (link)