undefined
undefined

Dotacje na badania i wdrażanie ich wyników

Ruszył konkurs dla małych i średnich firm, które chcą inwestować w badania i tworzenie prototypów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach dwóch połączonych ze sobą działań 1.4 i 4.1, czyli „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”. Dofinansowane będą projekty składające się z dwóch części: badawczej (obejmującej badania przemysłowe i/lub rozwojowe) oraz wdrożeniowej. Dofinansowanie na drugi etap jest udzielane tylko po pozytywnym zakończeniu badań i wykazaniu ekonomicznej opłacalności ich wdrożenia do produkcji. Jeśli zatem badania okażą się niewypałem, to firma nie będzie zmuszona wdrażać ich wyników i – co ważniejsze – zwracać dotacji. Jeżeli jednak część badawcza okaże się sukcesem, to firmie uda się uzyskać dofinansowanie na badania, a także na rozpoczęcie produkcji.

Dla MSP

O wsparcie mogą się ubiegać tylko firmy zaliczane do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Minimalna wartość wniosków dotyczy wyłącznie przedsiębiorców realizujących projekt na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego. W takich wypadkach wielkość tzw. wydatków kwalifikowanych musi wynieść co najmniej 400 tys. zł. W pozostałych województwach nie ma ustalonej dolnej granicy. Natomiast maksymalna wartość całego projektu nie może przekraczać równowartości 25 mln euro, z tym że dofinansowanie w części badawczo-rozwojowej i tak nie może przekroczyć równowartości 5 mln euro. Ale uwaga – budżet całego konkursu wynosi zaledwie 30 mln zł.

Z kolei poziom refundacji wydatków nie może przekroczyć:

- 70 proc. wydatków kwalifikujących się do wsparcia w przypadku badań przemysłowych;

- 45 proc. wydatków kwalifikujących się do wsparcia w przypadku prac rozwojowych.

Liczy się innowacyjność

Projekt musi mieć charakter innowacyjny. Ponadto powinien spełniać kryteria wskazane dla projektu celowego >patrz ramka. Wnioskodawca powinien wykazać, że istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt (technologię, usługę) będący rezultatem badań. Ważne jest wykazanie zdolności technicznej oraz kadry umożliwiającej realizację projektu. Jeżeli wnioskodawca taką nie dysponuje, może zawrzeć stosowną umowę z podmiotem zewnętrznym (np. jednostką badawczo-rozwojową). Jeżeli projekt przyczyni się do utworzenia lub rozbudowy własnej jednostki badawczo-rozwojowej, wniosek otrzyma dodatkowy punkt w trakcie oceny merytorycznej.

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski można składać od 25 sierpnia. Nabór potrwa najdłużej do 26 września, przy czym PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia tego terminu, jeżeli liczba wniosków będzie duża. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do siedziby PARP (00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83). Koperta zawierająca dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami musi:

- być opatrzona sformułowaniem: „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.4-4.1 PO IG”,

- zawierać pełną nazwę i adres wnioskodawcy,

- zawierać pełną nazwę i adres PARP.

Przedsiębiorcy, którzy nie zdążą przygotować dokumentacji albo nie otrzymają wsparcia, będą mogli spróbować jeszcze raz. Następny nabór wniosków do tych działań planowany jest już na początku 2009 r. Informacji o obecnym konkursie można szukać na stronie PARP (www.parp.gov.pl). Tam również dostępny jest wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania oraz kryteria decydujące o wyborze projektów.

Ważne definicje

Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki (DzU z 2004 r. nr 238, poz. 2390 ze zm.):

- badania przemysłowe to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych;

- prace rozwojowe to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług;

- projekt celowy to przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ustalonym okresie, na określonych warunkach, prowadzone przez przedsiębiorcę lub inny podmiot posiadający zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce.

 

źródło: www.rzeczpospolita.pl