undefined
undefined

FUNDUSZE UNIJNE PRIORYTET II I VIII PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI

8 mld złotych na szkolenia i studia dla pracowników

Program operacyjny Kapitał Ludzki oferuje nie tylko wsparcie dla bezrobotnych i innych kategorii osób wykluczonych społecznie. Ponad 2 mld euro zostaną przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji pracowników polskich firm poprzez szkolenia i studia podyplomowe.


Zfunduszy unijnych, dostępnych w latach 2004–2006, przedsiębiorcy najchętniej korzystają z dotacji na inwestycje. Jednak nie mniej popularną formą wsparcia jest wysyłanie pracowników na szkolenia oraz studia podyplomowe. Zaletą korzystania z dofinansowanych z funduszy unijnych szkoleń i studiów jest ich cena. W zależności od wielkości firmy przedsiębiorcy mogli obniżyć koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników nawet o 80 proc.

Szkolenia i studia podyplomowe będą dostępne także w nowej perspektywie finansowej w ramach Priorytetu II i VIII programu Kapitał Ludzki. Raczej nie należy oczekiwać zmian w sposobie rozdysponowania tych środków. W konkursach na ich organizację będą mogły startować firmy szkoleniowe i uczelnie wyższe.

PODZIAŁ PIENIĘDZY W PRIORYTETACH II I VIII PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI


Priorytet II
Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – 504 mln euro
Działanie 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr – 168 mln euro
Priorytet VIII
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – 1 270 mln euro
Działanie 8.2. Transfer wiedzy – 317 mln euro
Źródło: MRR
1,2 mld euro w regionach

Jak podkreśla Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju regionalnego, pieniądze na szkolenia będą dostępne na dwóch poziomach. Ponad 1,2 mld euro zostanie skierowane do regionów. Władze samorządowe każdego z województw wyznaczą instytucję, która będzie na ich terenie organizowała konkursy dla firm szkoleniowych i uczelni. Za te pieniądze zostaną zorganizowane cykle szkoleń otwartych (m.in. z zakresu zarządzania, organizacji pracy czy też BHP). Przewidziane jest także wsparcie w postaci szkoleń zamkniętych (organizowanych na potrzeby jednej firmy) oraz doradztwo związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Z tych instrumentów pomocy będą korzystały duże firmy. Dla małych i średnich przedsiębiorców oraz osób będących na samozatrudnieniu w programie Kapitał Ludzki przewidziano doradztwo w zakresie między innymi ekonomii, finansów lub rachunkowości.

Ponad 500 mln euro zostanie wydane na poziomie krajowym. Za ich rozdysponowanie będzie odpowiedzialna powołana niedawno przez resort pracy Polska Agencja Rozwoju Zasobów Ludzkich. Będzie ona rozpisywała konkursy na ogólnopolskie i ponadregionalne projekty szkoleniowe, z których będą korzystały firmy bądź też grupy firm, których oddziały znajdują się w kilku miejscach Polski. Z tego powodu mogą one mieć problemy z aplikowaniem o wsparcie unijne na poziomie regionalnym.

Środki na e-learning

Cześć tych środków zostanie wydana na wybrane w konkursach projekty szkoleniowe z wykorzystaniem technik informatycznych. Chodzi o coraz bardziej popularny e-learing. Można się spodziewać, że część tego typu szkoleń będzie bezpłatna.
Na pomoc mogą liczyć także firmy szkoleniowe. Będą mogły skorzystać z unijnych dotacji przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych swoich pracowników, a nawet – w ramach finansowania krzyżowego – zakupić na przykład sprzęt komputerowy.

Szkolenia i studia podyplomowe to nie wszystko, na co zostaną wydane pieniądze unijne w ramach II i VIII Priorytetu programu Kapitał Ludzki. 317 mln euro zostało przeznaczone na projekty, które zachęcą przedsiębiorców do bliższej współpracy z naukowcami. Nie chodzi tu o transfer nowych technologii z jednostek badawczych do firm (środki unijne na ten cel są zapisane w programie Innowacyjna Gospodarka), ale szereg miękkich działań umożliwiających nawiązanie współpracy między sferą nauki i biznesu. Może to odbywać się przez kampanie informacyjne, rozwój systemów wymiany informacji (np. regionalna baza danych o projektach innowacyjnych, przygotowywanych przez miejscowe uczelnie) oraz staże i szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw i naukowców.

Doradztwo dla naukowców

Na wsparcie może także liczyć przedsiębiorczość akademicka. Nie chodzi o dotacje
na rozpoczęcie działalności (tych należy szukać w regionalnych programach operacyjnych i programie Innowacyjna Gospodarka), lecz np. o szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dodatkowo w ramach Priorytetu VIII będą także wypłacane stypendia naukowe dla doktorantów, którzy kształcą się na kierunkach, które mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności regionu. O tym, które to będą kierunki, zdecydują władze samorządowe.


 

źródło: www.gazetaprawna.pl