undefined
undefined

Fundusze Unijne - Wyślij pracownika na szkolenie - otrzymasz zwrot większości kosztów

Przedsiębiorcy powinni poszukiwać nie tylko możliwości dofinansowania na zakup sprzętu. Równie ważne jest inwestowanie w pracowników. Zanim ruszy nowy okres programowania, warto sprawdzić już prowadzone szkolenia

W opinii wielu ekspertów w nadchodzącej perspektywie finansowej na lata 2007 - 2013 najważniejszym programem nie będzie wcale "Innowacyjna gospodarka", jak również największy pod względem finansowym program "Infrastruktura i środowisko". Będzie nim zaś program "Kapitał ludzki". Uwzględniając dłuższą, 10-, 15-letnią perspektywę, rzeczywiście trzeba się z takimi opiniami zgodzić. Inwestycje w kapitał ludzki, budowa społeczeństwa opartego na wiedzy mają przyczynić się do utworzenia najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie, zgodnie z założeniami europejskiej polityki opartej na odnowionej strategii lizbońskiej. Przedsiębiorcy planujący długofalowo i uwzględniający wieloletnią perspektywę rozwoju swojej firmy też powinni wziąć pod uwagę takie czynniki. Może się okazać, że właśnie inwestycje w człowieka będą tymi, które w dłuższej perspektywie przyniosą najwięcej korzyści.

Sama technologia nie wystarczy

Inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i innowacyjne technologie, chociaż oczywiście nieodzowne, nie mogą gwarantować pełnego sukcesu, jeżeli maszyn tych nie będzie miał kto obsłużyć. Do obsługi każdej musi być pracownik, a im bardziej zaawansowany technologicznie sprzęt, tym bardziej potrzebna lepiej wykwalifikowana kadra. Warto więc postawić sobie pytanie - po co firmie nowoczesna linia technologiczna, jeżeli nie będzie osób zdolnych ją obsłużyć; po co komu doradcy, jeżeli nie będą nadążać za zmianami w przepisach. Gdzie jest szansa na rozwój i przetrwanie na rynku, jeżeli nie będzie pracowników zaznajomionych z najnowszymi dokonaniami naukowymi. Gdzie dobre zarządzanie, jeżeli nie wykorzystamy najnowszych metod, form i modeli. To wszystko powinno skłaniać pracodawców do umożliwienia swoim pracownikom, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska, doskonalenia umiejętności. Pracodawcy mogą przeprowadzać szkolenia na miejscu, w swoich firmach, co ma oczywiście swoje plusy, a czasem może być konieczne, jeżeli w grę wchodzi szkolenie obsługi nowo zakupionej linii produkcyjnej czy nowych maszyn i komputerów. Trudno wyobrazić sobie, żeby pracownicy przechodzili takie szkolenie na zewnętrznych teoretycznych kursach. Czasem jednak warto korzystać ze szkoleń zewnętrznych.

Wartość dodana kursów zewnętrznych

Warto pamiętać, że kursy, szkolenia i studia podyplomowe organizowane przez profesjonalne ośrodki to nie tylko program zajęć i wykładowcy. To również szansa dla pracownika na spotkanie nowych ludzi, wymianę myśli, problemów, wspólne omawianie projektów, ćwiczenia i warsztaty. Wszystko to pozwala się wymienić doświadczeniami. Efektem może być dopływ świeżych pomysłów i nowych rozwiązań. Nie chodzi więc tylko o to, żeby z samego kursu wynieść niewiadomo jak dużą wiedzę (nikt nie jest w stanie przekazać 100 proc. wiedzy, a żaden słuchacz nie jest w stanie 100 proc. wiedzy sobie przyswoić), lecz o otwartość, spotkanie z czymś nowym, szansę na wymianę myśli oraz spostrzeżeń. Wniesienie przez pracownika takiej wiedzy to zupełnie co innego niż nawet cyklicznie organizowane spotkania w firmie typu burza mózgów, kiedy dyskutuje się nad projektami wciąż w tym samym gronie. Ponadto skierowanie na szkolenie odpowiedniego pracownika może zapewnić dodatkowe korzyści poprzez czynnik mnożnikowy. Zadziała on, jeżeli pracownik będzie wstanie podzielić się zdobytą wiedzą ze współpracownikami.

Sposób na zatrzymanie fachowców

Istnieje jeszcze jeden uzasadniony powód, dla którego warto zainwestować w rozwój pracowników. Dynamiczny rozwój, jaki jest udziałem polskiej gospodarki, jak również otwarcie wielu granic, będące efektem przystąpienia do Unii Europejskiej, spowodowało spadek bezrobocia. Tym samym podaż pracowników się zmniejszyła. To może zmusić pracodawców do walki o utrzymanie pracowników, w szczególności tych wyżej wykwalifikowanych oraz specjalistów, kuszonych ofertami konkurencji. Sposobów na wzmocnienie więzi pomiędzy pracownikiem a firmą jest oczywiście wiele. Od podwyżki, przez stosowanie premii, dodatków w postaci pakietów socjalnych po umożliwienie pracownikowi samodoskonalenia. W tym ostatnim przypadku w grę mogą wchodzić różnego rodzaju kursy, szkolenia ogólne i specjalistyczne, przez studia podyplomowe, po kursy MBA dla wyższej kadry zarządzającej. Warto się nanie zdecydować, szczególnie jeśli część kosztów takich szkoleń może pokryć Unia Europejska i budżet państwa.

Perspektywa finansowa 2007 - 2013

W nadchodzącej perspektywie finansowej na lata 2007 -2013 podstawowym instrumentem służącym finansowaniu rozwoju kapitału ludzkiego będzie program operacyjny "Kapitał ludzki". Program składa się z 11 priorytetów:

 • ¦ I - Zatrudnienie i integracja społeczna,
 • ¦ II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,
 • ¦ III - Wysoka jakość systemu oświaty,
 • ¦ IV - Szkolnictwo wyższe i nauka,
 • ¦ V - Dobre zarządzanie,
 • ¦ VI - Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym,
 • ¦ VII - Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej,
 • ¦ VIII - Regionalne kadry gospodarki,
 • ¦ IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
 • ¦ X - Partnerstwo na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • ¦ XI - Pomoc techniczna.

Oczywiście nie wszystkie one są skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców jako potencjalnych beneficjentów. Ponadto wciąż trwają prace nad programem, uszczegóławiane są priorytety i konkretne działania oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków. Trudno w tej chwili jednoznacznie wskazać, kiedy przedsiębiorcy będą mogli składać pierwsze wnioski.

Rozwój zasobów ludzkich

Właściciele firm nie muszą jednak czekać na wejście w życie PO "Kapitał ludzki", który będzie głównym źródłem finansowania projektów szkoleniowych w latach 2007 -2013. Wciąż bowiem do wykorzystania są środki z okresu programowania 2004 -2006. Jedną z takich możliwości daje działanie 2.3. schemat A sektorowego programu operacyjnego "Rozwój zasobów ludzkich", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Za jego realizację odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO RZL (DzU 2004 nr 207, poz.2115 z późn. zm.).

Minimum formalności, maksimum dotacji

Co istotne, w ramach tego działania beneficjentem są instytucje szkoleniowe. To one zatem muszą przygotować program, pozyskać środki, podpisać z PARP umowę i rozliczyć się z wykonanych zadań. Przedsiębiorca nie składa zatem indywidualnie wniosku i nie rozlicza projektu. W jego przypadku wystarczy znaleźć takie szkolenie, które będzie odpowiadało profilowi działalności firmy i najefektywniej przyczyni się do zwiększenia kapitału ludzkiego. Dokumenty i formalności związane z wysłaniem pracownika do instytucji szkoleniowej ograniczą się właściwie do podpisania umowy pomiędzy przedsiębiorcą uczestniczącym w szkoleniu lub kierującym pracowników na szkolenie a organizatorem szkolenia, przekazania kopii KRS lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, udzielenia informacji dotyczących uzyskania pomocy publicznej przez przedsiębiorcę objętego wsparciem, przekazania informacji zawierającej dane o beneficjentach ostatecznych (pracownikach) oraz dostarczenia oświadczenia uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Większość dokumentów przygotowuje instytucja szkoleniowa lub przynajmniej dysponuje pewnymi wzorcami i służy zazwyczaj pomocą w ich wypełnieniu, jeżeli musi to zrobić pracodawca. To jej bowiem zależy na pozyskaniu uczestników. Dofinansowanie, jakie można uzyskać, w zależności od kursu i czasu jego trwania wynosi od 60 proc. do nawet 80 proc. Oznacza to, że pracodawca musi ponieść jedynie 20 - 40 proc. kosztów szkolenia. Ponadto nie tylko koszty samego szkolenia mogą być objęte dofinansowaniem. W ramach programu również część innych wydatków może być przerzuconych z firmy na instytucję szkoleniową, stanowiąc tym samym koszty kwalifikowane. W grę tutaj wchodzą: koszty podróży, koszty zakwaterowania, a nawet koszty wynagrodzenia. Szkolenia mają zarówno charakter ogólny, jak i bardziej szczegółowy czy techniczny. Wszystko zależy od rzeczywistych potrzeb firmy i pracownika oraz znalezienia odpowiedniego kursu. Pełna lista instytucji szkoleniowych, które mają podpisane umowy z agencją, jest umieszczona na stronach internetowych PARP(www. parp. gov. pl).

Pracownik też ma obowiązki

Pracownicy wytypowani do udziału w takim szkoleniu i po wyrażeniu na nie zgody zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach (co do zasady frekwencja musi wynieść co najmniej 80 proc. godzin lekcyjnych) i spełnienia innych warunków wynikających z programu zajęć oraz umowy podpisanej pomiędzy ich pracodawcą a instytucją szkoleniową. W grę może wchodzić obowiązek napisania testu końcowego sprawdzającego efekty nauki, napisanie pracy dyplomowej i jej obrona, wypełnienie ankiety oceniającej jakość prowadzonych zajęć. Oczywiście pracownik może być ponadto zobligowany do podpisania z firmą macierzystą umowy ograniczającej jego prawo do rozwiązania umowy o pracę przez pewien czas (a ściślej konieczności zwrotu w takiej sytuacji kosztów szkolenia). Warto jeszcze zaznaczyć, że inicjatywa w sprawie szkolenia może wyjść zarówno od pracownika, jak i pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że to pracodawca musi oficjalnie zgłosić się do programu i ponieść koszty szkolenia. Pracownik nie może sam ich opłacić. W takim wypadku musiałby ponieść całość kosztów i nie mógłby liczyć na refundację. W programie chodzi bowiem o to, żeby przedsiębiorcy przejęli odpowiedzialność za szkolenie swoich pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji.

MICHAŁ KOŁTUNIAK

Wybrane szkolenia i studia współfinansowanew ramach sektorowego programu operacyjnego"Rozwój zasobów ludzkich"
ORGANIZATOR TYTUŁ SZKOLENIA
Politechnika Wrocławska Usprawnienie organizacji przedsiębiorstw poprzez szkolenia Lean Manufacturing i Six Sigma
Politechnika Warszawska Kursy tworzenia aplikacji udostępniających zasoby informacyjne poprzez urządzenia mobilne
Uniwersytet Łódzki Innowacje i technologie jako czynnik poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw
Politechnika Łódzka Centrum Kształcenia Podyplomowego w zakresie Ochrony Zabytków, Architektury i Urbanistyki
Uniwersytet Jagielloński Profesjonalne kadry. Szkolenia pracowników MŚP
z zakresu transferu technologii
Politechnika Śląska Studia podyplomowe "Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie"
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Szkolenia z metod komputerowych dla inżynierów
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Szkolenia z paragrafem - rozwój MŚP poprzez edukację prawną
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Studia podyplomowe - Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem
Politechnika Gdańska Nowoczesne zarządzanie
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile Rozwój potencjału ludzkiego polskich przedsiębiorstw w warunkach jednolitego rynku europejskiego
Uniwersytet Gdański Efektywne zarządzanie w przedsiębiorstwie sektora przetwórstwa rolno-spożywczego
Krajowa Izba Gospodarcza Przez kompetencje do nowoczesnych kadr
Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Źródło: www.rzeczpospolita.pl