undefined
undefined

Informacja o szkoleniach BHP

SZKOLENIA BHP
Lista kontrolna dla pracodawcy

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (Art. 237§ 2 kodeksu pracy). Musi on także prowadzić okresowe szkolenia w tej dziedzinie.

Szczegółowe zasady organizacji tych kursów określa rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (DzU nr 80, poz. 1860). W sprawdzeniu, czy pracodawca przestrzega tych przepisów, pomoże mu poniższa lista kontrolna. Zawiera ona pytania o organizację szkoleń bhp w zakładzie pracy.

Twierdząca odpowiedź na wszystkie pytania oznacza, że pracodawca prawidłowo organizuje szkolenia oraz właściwie dba o bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie.

EWA DRZEWIECKA

Przykład  
Lp. Pytanie Tak Nie
  PROGRAMY SZKOLENIA      
1. Czy pracodawca przechowuje programy szkolenia, na podstawie których było prowadzone aktualne szkolenie bhp pracowników?      
2. Czy programy te są zgodne z ramowymi programami szkoleń zawartymi w zał. nr 1 do rozp. MPGP z 27.7.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp?      
3. Czy programy szkolenia uwzględniają problematykę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy?      
4. Czy pracodawca będący organizatorem szkolenia spełnia wymagania stawiane takim organizatorom?      
  INSTRUKTAŻ OGÓLNY      
5. Czy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy instruktaż ogólny przeszli wszyscy zatrudnieni pracownicy?      
6. Czy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy instruktaż ogólny przeszli wszyscy uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu, studenci odbywający praktykę, jeżeli tacy pracują w zakładzie?      
7. Czy osoba prowadząca instruktaż ogólny posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp?      
8. Czy odbycie instruktażu ogólnego zostało potwierdzone przez pracownika na piśmie w karcie szkolenia wstępnego zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do rozp. MGiP z 27.7.2004 r.?      
9. Czy odbycie instruktażu ogólnego zostało odnotowane w aktach osobowych pracownika?      
  INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY      
10. Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przed dopuszczeniem do wykonywania pracy przeszli instruktaż stanowiskowy?      
11. Czy inni pracownicy, zatrudnieni na stanowiskach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy przeszli instruktaż stanowiskowy?      
12. Czy pracownicy przeniesieni na stanowiska robotnicze i inne (patrz: pyt. 11) przeszli instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy?      
13. Czy pracownicy, o których mowa w pyt. 10 i 11, w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych na ich stanowiskach, przeszli instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy w nowych warunkach?      
14. Czy uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu, studenci odbywający praktykę, jeżeli tacy pracują w zakładzie, przeszli instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy?      
15. Czy w przypadku zatrudnienia pracownika na kilku różnych stanowiskach pracy przeszedł on instruktaż stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk?      
16. Czy instruktaż stanowiskowy prowadzi osoba kierująca pracownikami lub pracodawca albo szkoleniowiec bhp?      
17. Czy instruktaż stanowiskowy prowadzi osoba przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu?      
18. Czy odbycie instruktażu stanowiskowego zostało potwierdzone przez pracownika na piśmie w karcie szkolenia wstępnego zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do rozp. MGiP z 27.7.2004 r.?      
19. Czy instruktaż stanowiskowy został zakończony sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku?      
20. Czy karta szkolenia wstępnego jest przechowywana w aktach osobowych, w części B?      
21. Czy szkolenie wstępne osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców bhp przeprowadzone było przez zewnętrzną jednostkę szkoleniową?      
22. Czy pracodawca wykonuje zadania służby bhp i w związku z tym przed podjęciem wykonywania tych zadań odbył szkolenie wg programu określonego w części III zał. nr 1 do rozp. z 27.7.2004 r?      
23. Czy szkolenie, o którym mowa w pyt. 21, zostało potwierdzone przez organizatora zaświadczeniem wg wzoru określonego w rozp. MEN oraz MPiPS z 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych ?      
24. Czy w razie zwolnienia pracodawcy ze szkolenia, o którym mowa w pyt. 22, zwolnienie jest zgodne z § 13 ust. 2 rozp. z 27.7.2004 r.?      
  SZKOLENIA OKRESOWE      
25. Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych odbywają szkolenia okresowe w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata?      
26. Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bhp pracy, odbywają szkolenia okresowe w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz do roku?      
27. Czy pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby odbywają szkolenia okresowe w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż 5 lat?      
28. Czy pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń, technolodzy i organizatorzy produkcji, odbywają szkolenia okresowe w formie kursu lub seminarium, samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż 5 lat?      
29. Czy pracownicy administracyjno-biurowi odbywają szkolenia okresowe w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż 6 lat?      
30. Czy inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp, odbywają szkolenia okresowe w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż 5 lat?      
31. Czy pierwsze szkolenia okresowe pracowników, o których mowa w pyt. 25-30 przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach?      
32. Czy osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści, odbywają szkolenia okresowe w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż 5 lat?      
33 Czy pierwsze szkolenie okresowe pracowników, o których mowa w pytaniu 32, przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach?      
34. Czy dla poszczególnych stanowisk pracy pracodawca określił częstotliwość szkolenia okresowego?      
35. Czy dla poszczególnych stanowisk pracy pracodawca określił czas trwania szkolenia okresowego?      
36. Czy pracodawca konsultuje działania związane ze szkoleniem pracowników w dziedzinie bhp (m.in. częstotliwość i czas trwania szkoleń okresowych) z przedstawicielami pracowników?      
37. Czy ustalona częstotliwość i czas trwania szkoleń okresowych są zgodne z przepisami rozp. MGiP z 27.7.2004 r.?      
38. Czy pracodawca przestrzega ustalonych częstotliwości szkoleń okresowych?      
39. Czy szkolenie okresowe osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców bhp przeprowadzone było przez zewnętrzną jednostkę szkoleniową?      
40. Czy zwolnienia z okresowych szkoleń są zgodne z § 15 ust. 5 oraz § 17 rozp. z 27.7.2004 r.?      
41. Czy szkolenie okresowe kończy się egzaminem przeprowadzonym przez organizatora szkolenia?      
42. Czy szkolenie okresowe zostało potwierdzone przez organizatora zaświadczeniem wg wzoru określonego w rozp. MEN oraz MPiPS z 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych ?      
43. Czy zaświadczenia ukończenia szkolenia okresowego (odpisy) są przechowywane w aktach osobowych pracowników w części B?      
44. Czy w razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie?      
45. Czy uzyskanie informacji, o których mowa w pyt. 44, pracownik potwierdza podpisem?  

Źródło: www.rzeczpospolita.pl