undefined
undefined

JEREMIE- nowa szansa dla firm na sfinansowanie innowacyjnych projektów!

JEREMIE – z ang. Joint European Resources for Micro to medium Enterprises („Wspólne Europejskie Zasoby dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”) to inicjatywa funkcjonująca w ramach środków Funduszy Strukturalnych UE na lata 2007-2013 dla krajów członkowskich UE oraz ich regionów.

ETAPY WDRAŻANIA INICJATYWY
Polska jako jedyne państwo spośród nowych członków UE zdecydowała się na realizowanie tej inicjatywy na szczeblu regionalnym, zamiast na krajowym. Wielkopolska jako pierwszy region przygotowywała się do wdrażania JEREMIE stając się obecnie animatorem i liderem, zachęcającym pozostałe regiony do wdrożenia inicjatywy. Chęć optymalnego wykorzystania środków JEREMIE wymagała przeprowadzenia analizy luki finansowej, badającej zapotrzebowanie na instrumenty finansowe z jednej strony, a z drugiej podaży tych instrumentów oferowanych przez instytucje finansowe (banki, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe oraz inne instrumenty finansowe).

W 2009 r. w otwartym publicznym konkursie wyłoniono menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, Bank Gospodarstwa Krajowego, z którym 21 lipca 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE. 26 marca 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił pierwszy konkurs na wybór pośredników finansowych, spośród instytucji non-profit, w ramach schematu I, działania 1.3, których zadaniem będzie udzielanie wsparcia finansowego dla MŚP w formie zwrotnych instrumentów finansowych.

Wybrani zostali następujący pośrednicy finansowi:

Fundusze poręczeniowe:
1)    Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA http://www.fripww.pl
2)    Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych http://www.jfpk.jarocin.com.pl

Fundusze pożyczkowe:
3)    Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości http://www.socp.info.pl
4)    Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości http://www.kip.kalisz.pl
5)    Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. http://www.warp.org.pl
6)    Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości http://www.ocwp.org.pl/

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu 114 mln zł zostanie przeznaczone na poręczenia, a 46 mln zł na pożyczki. MŚP chcący uzyskać wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE powinni zgłosić się do wymienionych wyżej Funduszy.

Planowane są kolejne konkursy, skierowane tym razem do podmiotów wskazanych w schemacie II, tj. banki, kasy oszczędnościowe i inne instytucje finansowe oraz konsorcja powyższych podmiotów, dzięki czemu wachlarz instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw z Wielkopolski powiększy się o kolejne produkty.

CELE WDRAŻANIA INICJATYWY
Jej celem jest zwiększenie dostępu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do zewnętrznych źródeł finansowania w innowacyjny sposób. Specyfika JEREMIE polega na stworzeniu nowego, odnawialnego mechanizmu pozadotacyjnego. Z oczywistych względów dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców cieszą się konkursy uruchamiane na dotacje bezzwrotne. Jednak środki  posiadane w ramach WRPO nie wystarczą dla wszystkich przedsiębiorców, dlatego pojawiła się potrzeba wdrożenia inicjatywy JEREMIE, dzięki której unijne pieniądze zostaną wielokrotnie wykorzystane i wspomogą inwestycje nie tylko jednej a wielu firm.