undefined
undefined

Konferencja "Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce"

1 marca br. odbyła się w Nowotomyskim Ośrodku Kultury konferencja poświęcona sądownictwu polubownemu
Arbitraż i mediacja w teorii i w praktyce
.

Honorowy patronat objęli Starosta Nowotomyski i Burmistrz Nowego Tomyśla.
Konferencja zorganizowana przez Nowotomyską Izbę Gospodarczą, Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji
w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu

i Mediacji, Wielkopolską Izbę Budownictwa oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
zgromadziła ponad 320 uczestników.

Konferencja była podzielona na trzy części tematyczne.

Pierwsza – arbitraż – część ogólna zawierała poniższe referaty:

 • „Aktualne problemy rozwoju sądownictwa polubownego” – Włodzimierz Brych, Prezes Sądu Arbitrażowego
  przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej,
 • „Czy przedsiębiorcy powinni korzystać z sądownictwa polubownego?” – Zenon Kierczyński, doktor nauk
  ekonomicznych, Dyrektor Zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
 • „Zapis na sąd polubowny - warunki formalne” – Aleksandra Petrus – Schmidt, Wiceprezes Polskiego
  Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji,
 • „Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, dotyczące zapisu na sąd polubowny ” – Jakub Brykczyński,
  adwokat, Poznań,
 • „Współdziałanie i kontrola. Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym na różnych etapach
  postępowania” – Jacek Kaczmarek, Zastępca Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej,
 • „Sąd Arbitrażowy przy KIG na tle innych instytucji arbitrażowych” – Piotr Nowaczyk, Prezes Sądu Arbitrażowego
  przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przedstawiciel Polski przy ICC w Paryżu.


Moderatorem tej części był prof. zw. dr hab. Feliks Zedler. Profesor Zedler jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest uznawany za jednego z najlepszych w Polsce znawców procedury cywilnej.


Druga – arbitraż – część szczegółowa:

 • „Sposoby i praktyka rozstrzygania komercyjnych sporów na Ukrainie” – Irena Zubrzycka, Zastępca Prezesa Sądu
  Arbitrażowego przy Winnickiej Izbie Gospodarczej,
 • „Arbitraż w RFN na tle polskich rozwiązań” – Jakub Grajzer, student Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań,
  Krzysztof Klupś, student Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina,
  Frankfurt nad Odrą,
 • „Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym” – Anna Hrycaj, doktor nauk prawnych,
  sędzia SR w Poznaniu,
 • „Prokuratoria Generalna jako instytucjonalny pełnomocnik procesowy Skarbu Państwa w postępowaniu przed
  sądem polubownym” – Adam Olszewski, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Warszawa,
 • „Interwencja uboczna w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego” – Włodzimierz Głodowski,
  doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UAM, Poznań,
 • „Arbitraż jako alternatywa” – Janusz Korwin – Mikke, publicysta.

Część drugą prowadził Piotr Nowaczyk, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Trzecia część poświęcona była mediacji:

 • „Mediacja w sprawach cywilnych” – Feliks Zedler, profesor zwyczajny dr hab., Kierownik Katedry Postępowania
  Cywilnego WPiA UAM, Poznań, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego,
 • „Postępowanie przed sądem administracyjnym – remedium czy doktrynalna pomyłka” – Andrzej Duda, Podsekretarz
  Stanu, Kancelaria Prezydenta RP,
 • „Procedura arbitrażu oraz sposoby mediacji stosowane w praktyce przez Biuro Kolegium ds. Służb Specjalnych” –
  Tomasz Radecki, Zastępca Dyrektora Biura Kolegium ds. Służb Specjalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • „Rozwój mediacji w Polsce – zagadnienia prawne i praktyczne” – Anna Rękas, Wiceprzewodnicząca Komisji ds.
  Alternatywnych Metod Rozstrzygania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości,
 • „Mediacja w postępowaniu administracyjnym” – Monika Kutarska, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,
 • „Ugoda przed mediatorem jako jedna z form zakończenia sporu między przedsiębiorcami” – Grzegorz Frączek,
  Ośrodek Mediacji Fundacji WPiA Uniwersytetu Śląskiego,
 • „Postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem i jego skutki” – Przemysław Szmidt, doktorant
  w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu i aplikant sądowy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Moduł poświęcony mediacji prowadził dr inż. Zenon Kierczyński MBA, dyrektor zarządu Wielkopolskiej Izby
Budownictwa.


Każdy z omówionych wyżej modułów kończył się dyskusją.Zdjęcia FOTO STUDIO BOGUSZ
Włodzimierz Brych - Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej


Piotr Nowaczyk - Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przedstawiciel Polski przy ICC w Paryżu


podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Sądem Arbitrażowym przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej i Sądem

Arbitrażowym przy Winnickiej Izbie Gospodarczej
prof. zwyczajny dr hab. Feliks Zedler, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UAM, Poznań, członek Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego