undefined
undefined

Konkurs na Działanie 6.1 Turystyka, Schemat I Infrastruktura turystyczna

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 03/VI/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 6.1  „Turystyka”  Schemat I „Infrastruktura turystyczna”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą.


Oferty konkursowe można składać od 26 sierpnia 2009 roku do 26 listopada 2009 roku, do godziny 15.00.Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2010 roku.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 22 000 000 i może ulec zmianie.


Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu dniu 6 marca 2009 roku (zmienionym w dniu 9 kwietnia br., 24 kwietnia br., 28 maja br., 9 lipca br. oraz 20 sierpnia br.):
- Jednostki samorządu terytorialnego;
-  Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
- Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
- Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, w tym regionalna organizacja turystyczna;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- Parki narodowe i krajobrazowe;
- Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
- Przedsiębiorcy;
- Porozumienia wymienionych wyżej podmiotów.


W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
- Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, m.in.: szlaki turystyczne, drogi rowerowe, porty i przystanie oraz stanice wodne służące turystyce wodnej. Zagospodarowanie turystyczne tras i szlaków obejmować może m.in. takie elementy, jak: oznakowanie, tablice informacyjne, miejsca przesiadkowe (np. ze szlaku wodnego na lądowy), miejsca odpoczynku, parkingi, elementy małej architektury (ławki, zadaszenia, kosze na śmieci itp.). Projekty muszą być kompleksowe.
- Kompleksowe przedsięwzięcia dotyczące opracowywania i wdrażania koncepcji rozwoju infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki, m.in. rowerowej, pieszej, wodnej oraz rozwoju turystyki kulturowej, w tym kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony i udostępniania obszarów chronionych atrakcyjnych turystycznie.
- Renowacja i rozbudowa urządzeń rekreacyjno- sportowych: plaż, kąpielisk, przystani wodnych, ścieżek sportowych i innych obiektów w nadjeziornych ośrodkach wypoczynkowych.
- Budowa nowoczesnych ośrodków rekreacyjno-rozrywkowych o bogatym programie wielofunkcyjnym (wioski wakacyjne, parki wypoczynku i sportu).
- Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie obszarów leśnych, w tym dla turystyki pieszej, rowerowej, konnej i specjalistycznej - m.in. miejsca odpoczynku, parkingi, oznakowanie szlaków, punkty widokowe, (wraz z określeniem miejsc lokalizacji ognisk, itp.).
- Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz obiektów służących rozwojowi specyficznych form turystyki (np. sporty powietrzne, turystyka łowiecka, turystyka zimowa, turystyka jeździecka, pielgrzymkowa, kolejowa, wodna) oraz zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjnych. W sanktuariach i ich bezpośrednim otoczeniu projekty z zakresu infrastruktury turystycznej mogą dotyczyć infrastruktury usług towarzyszących (możliwe jest urządzanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie miejsc kultu religijnego, zwłaszcza w nawiązaniu do terenów leśnych i zbiorników wodnych). Możliwa jest adaptacja obiektów historycznych na cele turystyczne. W zakresie turystyki kolejowej projekty obejmować mogą m.in. adaptację nieczynnych stacji kolejowych na użytek ruchu turystycznego oraz renowację istniejących obiektów (parowozownie, miejsca i obiekty bezpośredniej obsługi pociągów) zwłaszcza rekonstrukcji historycznych pojazdów kolejowych do obsługi tego ruchu (przejażdżki koleją). Natomiast w zakresie turystyki wodnej – wytyczenie i zagospodarowanie dróg i szlaków wodnych (m.in. centra i miejsca bezpośredniej obsługi turystyki wodnej, oznakowanie turystyczne, usunięcie przeszkód trakcyjnych).
- Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych wyłącznie w powiązaniu z ww. projektami (ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych).
- Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych;
- Tworzenie nowych i rozwój istniejących centrów wystawienniczych i kongresowych, zdolnych do obsługi imprez o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.
- Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku tylko łącznie z innymi elementami infrastruktury turystycznej oraz jeżeli przyczynią się one do podniesienia walorów turystycznych obszaru.
- Budowa nowych i rozbudowa oraz modernizacja istniejących centrów i punktów informacji turystycznej, w tym rozwój systemów informacyjnych i uruchamianie infokiosków (tylko jako elementy większych projektów).
- Budowa, odbudowa, rozbudowa i modernizacja oraz niezbędne wyposażenie bazy hotelarsko-noclegowej.


Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- maksymalnie 65% kosztów kwalifikowanych
- projekty inwestycyjne objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej dla regionu
w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych +20% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub +10% dla średnich przedsiębiorstw.
Minimalna/maksymalna wartość dofinansowania w zakresie projektów podlegających programom pomocy publicznej wynosi od 1 200 000 zł do 4 000 000 zł


Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.


Pytania prosimy kierować na adres e-mail: agata.krzeszowiak@umww.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 858 12 52.


DOKUMENTY