undefined
undefined

Konkurs nr 10/I/2010 na działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 10/I/2010, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, Schemat I Projekty inwestycyjne oraz Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty można składać od 31.03.2010 r. do 31.05.2010 r. do godz. 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa października 2010 r.

Szacunkowa wielkość kwoty do rozdysponowania w konkursie wynosi 4 300 000,00 EUR:
- Schemat I: 3 800 000,00 EUR
- Schemat II: 500 000,00 EUR
i może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 6 marca 2009 roku (zmienionym w dniu 9 kwietnia   2009 r., 24 kwietnia 2009 r., 28 maja 2009 r., 9 lipca 2009 r., 20 sierpnia 2009 r., 28 września 2009 r., 23 października 2009 r., 21 grudnia 2009 r., 7 stycznia br., 28 stycznia br., 26 lutego br. oraz 26 marca br.), tj. mikroprzedsiębiorstwa, które zgodnie Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214 z 9.8.2008, s.3), spełniają następujące warunki:
 -  zatrudniają mniej niż 10 pracowników,
 -  ich roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR, oraz które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
 -  w Schemacie I -  Projekty inwestycyjne
 -  w Schemacie II – Specjalistyczne projekty doradcze.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi:

W ramach Schematu I Projekty inwestycyjne:
 -  maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw
 - maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu

W ramach Schematu II Specjalistyczne projekty doradcze:
 -  maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi:
 -  w Schemacie I Projekty inwestycyjne: 9 000 PLN
 -  w Schemacie II Specjalistyczne projekty doradcze: 3 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
 -  w Schemacie I Projekty inwestycyjne: 200 000 PLN
 -  w Schemacie II Specjalistyczne projekty doradcze: 60 000 PLN.

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekraczać 400 000 PLN w przypadku zakupu środków trwałych w projektach dotyczących działalności B+R (dla własnych potrzeb)

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. pod nr (61) 858 12 27, (61) 858 12 37.

Załączniki (2):

Ogłoszenie o naborze wniosków na działanie 1.1 - konkurs nr 10-I-2010.pdf

Dokumenty dotyczące konkursu nr 10-I-2010 na działanie 1.1.rar