undefined
undefined

Konkurs nr 14/I/2012 na Działanie 1.2 WRPO Wsparcie rozwoju MSP

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 14/I/2012 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”.

Schemat I Projekty inwestycyjne

Schemat III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat).

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą.

Oferty konkursowe można składać od 16.03.2012 r. do 19.04.2012 r. do godziny 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa września 2012 r.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 14 000 000,00 EUR:

  • Schemat I: 7 000 000,00 EUR
  • Schemat III: 7 000 000,00 EUR

i może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 16 grudnia 2010 roku (zmienionego w dniu 19 maja 2011 roku, 30 czerwca 2011 roku, 31 października 2011 roku, 16 listopada 2011 roku, 3 lutego 2012 roku oraz 9 lutego 2012 roku) tj. przedsiębiorstwa z sektora MSP (definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw znajduje się w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214 z 9.8.2008).

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

  • w Schemacie I - Projekty inwestycyjne
  • w Schemacie III – Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu:
w ramach Schematu I Projekty inwestycyjne i Schematu III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat):

  • maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw
  • maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
  • maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi:

  • w Schemacie I: dla mikroprzedsiębiorstw działających dłużej niż 2 lata oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw - 9 000,00 PLN, dla mikroprzedsiębiorstw działających nie dłużej niż 2 lata – pow. 200 000,00 PLN
  • w Schemacie III: 9 000,00 PLN.

W ramach Schematu I i III możliwe jest wsparcie projektów o wartości dofinansowania powyżej 300 000,00 PLN realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW w zakresie interwencji wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883, z późn. zm.).

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

  • w Schemacie I: 1 200 000,00 PLN
  • w Schemacie III: do 4 000 000,00 PLN, dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu – do 3 200 000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

  • w Schemacie I i III w przypadku zakupu środków trwałych przez przedsiębiorcę z sektora MSP w projektach dotyczących działalności B+R (dla własnych potrzeb) maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych do 400 000,00 PLN
  • w Schemacie III maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu do 8 000 000,00 PLN (zgodnie z linią demarkacyjną między programami).

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl . Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl lub telefonicznie pod numery telefonów: (61) 62 66 192, (61) 62 66 193. 

Data publikacji: 16.03.2012 r.
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego