undefined
undefined

Miliardy wciąż do wzięcia

W programie „Innowacyjna gospodarka” zaplanowano konkursy o wartości 5,4 mld zł Z tego ok. 4,6 mld zł ma trafić do firm. O resztę powalczą samorządy i jednostki naukowe Najwięcej pieniędzy dla przedsiębiorców ma PARP. Pierwsze konkursy ruszą już w styczniu

– Mi­mo że „In­no­wa­cyj­na go­spo­dar­ka" to naj­szyb­ciej wdra­ża­ny kra­jo­wy pro­gram ope­ra­cyj­ny, w któ­rym pie­nią­dze się po­wo­li koń­czą, to w 2012 r. bę­dą ko­lej­ne kon­kur­sy – mó­wi „Rz" Iwo­na Wen­del, wi­ce­mi­ni­ster roz­wo­ju re­gio­nal­ne­go. Na­bo­ry pro­jek­tów za­pla­no­wa­no w 16 czę­ściach (dzia­ła­niach) pro­gra­mu. – Sza­cun­ko­wy bu­dżet prze­zna­czo­ny na te kon­kur­sy wy­nie­sie oko­ło 5,37 mld zł – do­da­je Wen­del.

– Na pierw­szy rzut oka wy­da­je się, że to wiel­ka kwo­ta, ale tak na­praw­dę mo­żna oce­nić, że jest nie­du­ża, bo za­po­trze­bo­wa­nie przed­się­biorstw na do­ta­cje z Unii jest wciąż ogrom­ne. „Naj­cie­kaw­sze" gran­ty dla firm, jak te na in­we­sty­cje o du­żym zna­cze­niu dla pol­skiej go­spo­dar­ki czy pre­mie tech­no­lo­gicz­ne z Ban­ku Go­spo­dar­stwa Kra­jo­we­go, ro­zej­dą się bły­ska­wicz­nie – pro­gno­zu­je Mi­ro­sław Ma­rek, wi­ce­pre­zes fir­my do­rad­czej DGA.

Naj­wię­cej pie­nię­dzy dla firm ma Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści. – W 2012 r. pla­nu­je­my ogło­sić 12 kon­kur­sów w „In­no­wa­cyj­nej go­spo­dar­ce". Do roz­dy­spo­no­wa­nia ma­my po­nad 3,1 mld zł – wska­zu­je Pa­try­cja Zie­liń­ska, wi­ce­pre­zes PARP. Agen­cja roz­dzie­li m.in. ko­lej­ne pu­le gran­tów na no­we pro­jek­ty in­ter­ne­to­we, łą­cze­nie sys­te­mów in­for­ma­tycz­nych firm i ich dzia­ła­nia pro­ek­spor­to­we.

3,1 mld zł to łącz­na pu­la, ja­ką w tym ro­ku za­ofe­ru­je fir­mom Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści

PARP za­pro­po­nu­je też przed­się­bior­com zu­peł­nie no­wy ro­dzaj fi­nan­so­wa­nia. – To pi­lo­ta­żo­wy kon­kurs o do­fi­nan­so­wa­nie pierw­sze­go wdro­że­nia wy­na­laz­ku do dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Je­go bu­dżet wstęp­nie usta­lo­no na 980 mln zł – mó­wi Zie­liń­ska.

Spo­ro pie­nię­dzy dla firm i jed­no­stek na­uko­wych re­ali­zu­ją­cych pro­jek­ty ba­daw­czo­-roz­wo­jo­we na rzecz przed­się­bior­ców ma też Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań i Roz­wo­ju. To 951 mln zł, w tym 674 mln zł na ba­da­nia prze­my­sło­we firm. W tym ro­ku NCBiR przej­mie roz­dzie­la­nie tych ostat­nich do­ta­cji od PARP.

Nie­wie­le mniej, bo 700 mln zł, za­ofe­ru­je fir­mom Mi­ni­ster­stwo Go­spo­dar­ki. To pu­la dłu­go wy­cze­ki­wa­ne­go, szcze­gól­nie przez pol­skie fi­lie mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów, ostat­nie­go kon­kur­su o gran­ty na in­we­sty­cje o du­żym zna­cze­niu dla pol­skiej go­spo­dar­ki. To do­ta­cje na przed­się­wzię­cia pro­duk­cyj­ne oraz te w sek­to­rze usług no­wo­cze­snych (cen­tra usług wspól­nych).

We­dług re­sor­tu dzię­ki do­to­wa­nym z tej czę­ści pro­gra­mu pro­jek­tom po­wsta­nie ok. 14,5 tys. miejsc pra­cy i na­pły­nie 14 mld zł. Mi­ni­ster­stwo pla­nu­je też kon­kurs o pie­nią­dze dla sa­mo­rzą­dów na przy­go­to­wa­nie do­ku­men­ta­cji te­re­nów pod in­we­sty­cje (z pu­lą ok. 75 mln zł) i kil­ka kon­kur­sów dla firm w ra­mach bra­nżo­wych i ogól­nych pro­gra­mów pro­mo­cji go­spo­dar­czej (bu­dże­ty wciąż nie­zna­ne).

Ta­kże Wła­dza Wdra­ża­ją­ca Pro­gra­my Eu­ro­pej­skie ma do­ta­cje dla firm i sa­mo­rzą­dów. Te ostat­nie po­wal­czą o 216 mln zł na prze­ciw­dzia­ła­nie wy­klu­cze­niu cy­fro­we­mu. Przed­się­bior­cy mo­gą po­zy­skać 123 mln zł na za­pew­nie­nie do­stę­pu do In­ter­ne­tu na eta­pie „ostat­niej mi­li".

– Do­brze, że te pie­nią­dze jesz­cze są. Do­ta­cje na trwa­łe wpi­sa­ły się w kra­jo­braz na­szej go­spo­dar­ki. Wśród przed­się­bior­ców wy­kształ­ci­ła się już kul­tu­ra ko­rzy­sta­nia z fi­nan­so­wa­nia eu­ro­pej­skie­go – wska­zu­je Pa­weł Ty­nel, dy­rek­tor za­rzą­dza­ją­cy w Ernst & Young.

 

www.rp.pl