undefined
undefined

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 23/I/2014 - Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat I Projekty inwestycyjne

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGOjako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007– 2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 23/I/2014 ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat I Projekty inwestycyjne.
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądźprzesyłką kurierską.Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki. Konkurs ma formułę zamkniętą.
Oferty konkursowe można składać od 05.06.2014 roku do 07.07.2014 roku do godziny 15 00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2014 roku.
Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi1 000 000,00 EUR i może ulec zmianie.
Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazanew Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 20 grudnia 2012 roku (zmienionego w dniu 17 stycznia 2013 roku, 4 kwietnia 2013 roku, 20 czerwca 2013 roku, 5 lipca 2013 roku, 21 listopada 2013 roku, 12 grudnia 2013 roku, 13 lutego 2014 roku, 20 marca 2014 roku) tj. mikroprzedsiębiorstwa, które zgodnie Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. ze zm. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214 z 9.8.2008, s.3 ze zm.), spełniająnastępujące warunki:
– zatrudniają mniej niż 10 pracowników,
– ich roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR,
oraz które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty: w Schemacie I – Projekty inwestycyjne.
Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
– maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw
– maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.
Minimalna wartość dofinansowania wynosi:9 000,00 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi: 200 000,00 PLN.
Wartość wydatków kwalifikowanych projektu nie może przekraczać 400 000,00 PLN w przypadku zakupu środków trwałych w projektach dotyczących działalności B R (dla własnych potrzeb).
Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
lub telefonicznie pod numery telefonów: (61) 62 66 192, (61) 62 66 193.