undefined
undefined

Pierwsze konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

25 lutego br. rozpoczynają się pierwsze konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa postanowił zacząć od inwestycji drogowych, tj. Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) oraz Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne). Do rozdysponowania jest odpowiednio: 182 000 000 zł i 240 000 000 zł. W zależności od konkursu, beneficjenci mają minimum 30 dni na złożenie wniosku.
a_2.jpg

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i  wicemarszałek województwa Leszek Wojtasiak poinformowali o tym podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę 20 lutego w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  Marszałkowie ujawnili dziennikarzom także szczegóły dotyczące obszarów konkursów, kwot do wykorzystania oraz terminy ogłoszenia konkursów. Zakłada się, że w 2008r. uruchomionych zostanie łącznie 27 konkursów w ramach WRPO. Na poszczególne konkursy Zarząd Województwa przeznaczy łącznie kwotę ponad 1 628 mln zł.

1.  Informacja o konkursach ogłaszanych w pierwszym kwartale 2008 roku:

Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie)
Termin ogłoszenia konkursu: 25 luty – kwota na konkurs: 182 000 000 zł
termin składania wniosku: do 26 marca br. Obowiązuje procedura naboru bez preselekcji

Realizacja działania ma służyć poprawie jakości dróg wojewódzkich w Wielkopolsce oraz poprawić stan połączeń między głównymi ośrodkami regionu. W ramach działania przewiduje się wsparcie dla projektów z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich (z wyjątkiem odcinków tych dróg w miastach na prawach powiatu), obiektów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, ruchu pieszych oraz obiektów inżynierskich. Wspierane będą także projekty mające na celu odciążenie układów komunikacyjnych miast poprzez budowę obwodnic i obejść.

Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego
(drogi powiatowe i gminne)
Termin ogłoszenia konkursu: 25 luty – kwota na konkurs: 240 000 000 zł
termin składania wniosku: do 26 marca br.
Obowiązuje procedura naboru z preselekcją
Realizacja działania przyczyni się do poprawy dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Zwiększy się również atrakcyjność ośrodków miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków subregionalnych i miast o charakterze powiatowym) jako miejsc rozwoju działalności gospodarczej, a także zostaną stworzone szanse do zwiększenia mobilności mieszkańców Wielkopolski. W ramach działania przewiduje się wsparcie dla projektów z zakresu budowy, przebudowy oraz remontu dróg powiatowych i gminnych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, obiektów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, ruchu pieszych oraz obiektów inżynierskich.

Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody
Termin ogłoszenia konkursu: 27 luty – kwota na konkurs: 4 800 000 zł
termin składania wniosku: do 31 marca br.
Obowiązuje procedura naboru bez preselekcji
Celem Działania jest odbudowa i utrzymanie stanu przyrody oraz jej czynna ochrona. Realizowane projekty będą dotyczyć między innymi odbudowy zdegradowanych siedlisk naturalnych, promocji obszarów chronionych, w szczególności obszarów Natura 2000, znoszenia barier migracji zwierząt oraz ochrony gatunków fauny i flory o zagrożonej puli genowej.

Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Termin ogłoszenia konkursu: 29 luty – kwota na konkurs: 8 000 000 zł
termin składania wniosku: do 31 marca br.
Obowiązuje procedura naboru bez preselekcji
Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności), polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Mając na uwadze liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz ich wpływ na gospodarkę, z punktu widzenia rozwoju województwa pożądane jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw w okresie inkubacji celem wzmocnienia ich potencjału i wzrostu konkurencyjności. Spowoduje to poprawę ich oferty produktowej i technologicznej oraz dostosowanie ich działalności do wymogów Wspólnego Rynku UE.

Działanie 3.4 Gospodarka wodno- ściekowa
Termin ogłoszenia konkursu: 17 marca – kwota na konkurs: 151 000 000 zł
termin składania wniosku: do 30 maja br. Obowiązuje procedura naboru z preselekcją
Na obszarze województwa realizowane są zadania dotyczące rozwiązania problemów w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych zmierzające do realizacji zapisów wynikających ze zobowiązań Traktatu Akcesyjnego, a także w zakresie zaopatrzenia i poprawy jakości wody jako działania uzupełniające. Podejmowane działania w obszarze gospodarki ściekowej skupiać się będą przede wszystkim na poprawie stanu czystości wód powierzchniowych, powstrzymaniu degradacji wód podziemnych poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntu, eliminację zrzutu nieczyszczonych ścieków.


 

szczegolowa_informacja_na_temat_oglaszanych_konkursow.doc


 

źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl