undefined
undefined

Podatnicy mogą walczyć o zwrot VAT od paliwa

  • Wrocławski sąd jako pierwszy wydał wyrok kwestionujący zgodność polskich regulacji z przepisami unijnymi
  • Orzeczenie mogą wykorzystać wszyscy podatnicy, którym ograniczono prawo do odliczenia podatku
  • Eksperci podpowiadają, jak umiejętnie przygotować i złożyć skargę do sądu, aby fiskus oddał nieodliczony VAT


Podatnicy, którym ograniczono prawo do odliczenia VAT od paliw, mogą odzyskać podatek. Pomocny może okazać się wydany przed kilkoma tygodniami wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w którym sąd zakwestionował zgodność regulacji zawartych w tzw. wzorze Lisaka.

Wyrok - co podkreślają eksperci - można wykorzystać także do zakwestionowania obecnych zasad odliczania VAT. W praktyce oznacza to, że wszyscy, którym nowy przepis ogranicza możliwość odliczenia VAT, powinni skorzystać z prawa do odwołania lub domagać się zwrotu nadpłaty.

Przełomowa interpretacja

Przypomnijmy, że WSA we Wrocławiu wyjaśnił, że art. 88 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 86 ust. 3 i 5 ustawy o VAT sprzeciwia się celowi i treści VI Dyrektywy, zwłaszcza narusza jej art. 17 ust. 6.

- Jak podkreślił WSA, niezgodność ta dotyczy tych sytuacji, w jakich rozszerzono zakres ograniczenia prawa do odliczenia VAT rzeczywiście stosowanego przed wejściem w życie VI Dyrektywy do polskiego porządku prawnego - mówi Adrian Jonca, doradca podatkowy Beiten Burkhardt.

Zdaniem sądu polski ustawodawca nie miał prawa po wejściu Polski do UE wprowadzać przepisów, które ograniczałyby prawo do odliczenia VAT bardziej restrykcyjnie niż przepisy obowiązujące w momencie akcesji.

Zdaniem Agnieszki Smolińskiej-Wiśnioch, menedżera w firmie doradczej KPMG, wyrok ten, wraz z innymi dotyczącymi m.in. odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją podatnika dla celów VAT potwierdza, że polskie sądy respektują przepisy VI Dyrektywy oraz orzecznictwo ETS.

Można żądać zwrotu

Na wyrok powinni powoływać się wszyscy podatnicy, którzy stracili lub tracą prawo do odliczenia VAT zarówno na gruncie zakwestionowanych przez sąd przepisów, jak i tych aktualnych.

Najważniejszym argumentem, jaki daje wyrok, jest uznanie, że podatnicy, których samochody nie spełniały warunku ładowności zawartego we wzorze Lisaka, ale w uprzednim, tj. obowiązującym do 1 maja 2004 r., systemie opodatkowania VAT - nadal zachowali prawo do odliczenia podatku od paliwa kupionego do napędu samochodów. To z kolei otwiera możliwości żądania zwrotu nadpłaconego podatku.

- Orzeczenie WSA wiąże oczywiście organy podatkowe tylko w indywidualnej sprawie - mówi Robert Krasnodębski, radca prawny z Kancelarii Weil, Gotshal&Manges.

Dodaje jednak, że ze względu na trafność poglądu w nim wyrażonego można żywić przekonanie, że jego praktyczne oddziaływanie będzie duże. Podatnicy, którzy stracili możliwość odliczenia VAT ze względu na przepisy nowej ustawy o VAT, mogą podjąć walkę o odzyskanie pieniędzy. Wyrok można wykorzystać zarówno w przypadku, gdy organ podatkowy zakwestionuje zastosowane odliczenie, jak i wtedy, gdy podatnik z niego nie skorzystał. Podatnik, któremu organy podatkowe zakwestionowały odliczenie VAT, powinien już na etapie odwołania powoływać się na korzystny wyrok WSA.

Potrzebna skarga

Jeżeli organ odwoławczy nie przychyli się do tych argumentów, podatnik powinien skierować sprawę do sądu administracyjnego. W uzasadnieniu skargi należy powołać interpretację WSA we Wrocławiu. Podatnik, który postąpił zgodnie z zakwestionowanym przepisem i nie odliczył VAT, musi skorygować deklaracje za miesiące, w których nie skorzystał z odliczenia VAT. Korekty deklaracji wraz z wyjaśnieniem przyczyn korekty i wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatnik składa w swoim urzędzie skarbowym. Jeżeli fiskus odmówi, należy odwołać się.

Odwołanie od decyzji pierwszoinstancyjnej wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Jest to warunek niezbędny do skierowania sprawy do sądu administracyjnego. Podatnik po wyczerpaniu trybu odwoławczego może złożyć skargę do WSA w terminie 30 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu odwoławczego. Gdyby WSA nie przyznał racji podatnikowi, może on wnieść skargę kasacyjną do NSA.

Podatnicy powinni pamiętać, że jeśli w związku z brakiem możliwości rozliczenia VAT zaliczyli go do kosztów uzyskania przychodów, będą musieli jednocześnie dokonać korekty w podatku dochodowym i ewentualnie dokonać dopłaty podatku z odsetkami.

Ostatecznym potwierdzeniem stanowiska korzystnego dla podatników zawartego w wyroku WSA we Wrocławiu będzie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin sprawy nie został jeszcze wyznaczony, ale do sądu wpłynęła skarga kasacyjna dyrektora izby skarbowej.


Aleksandra Tarka

aleksandra.tarka@infor.pl


Źródło: www.rzeczpospolita.pl