undefined
undefined

Poddziałanie 6.5.2. POIG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”


Konkurs na udział w programach promocji o charakterze ogólnym w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG 
2011-05-24

MINISTERSTWO GOSPODARKI
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
jako Instytucja Wdrażająca
Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie udziału w programach promocji o charakterze ogólnym – konkurs w trybie otwartym.

  • Nabór wniosków o dofinansowanie w poddziałaniu 6.5.2 PO IG prowadzony jest do wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

 

  1. Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 24 maja 2011 r.
  2. Wnioski o dofinansowanie udziału w konkretnym programie promocji o charakterze ogólnym należy składać nie później niż 60 dni przed terminem rozpoczęcia programu promocji o charakterze ogólnym określonym na liście programów (kliknij tutaj).       
  3. Wnioski o dofinansowanie należy składać w sposób określony w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu (pobierz plik .pdf) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.15–16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Ministerstwo Gospodarki
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii Ministerstwa Gospodarki.

W  ramach poddziałania 6.5.2 PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” dofinansowanie udzielane będzie na:

  • udział w programach promocji o charakterze ogólnym określonych na liście programów promocji o charakterze ogólnym  (kliknij tutaj).

O dofinansowanie mogą występować przedsiębiorcy spełniający kryteria wyboru projektów (kliknij tutaj) określone dla poddziałania 6.5.2 PO IG, którzy zgłosili swój udział w programie promocji
o charakterze ogólnym (kliknij tutaj).


Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG na udział w programach promocji o charakterze ogólnym w bieżącym naborze wynosi 7 000 000,00 PLN*.

Maksymalna intensywność pomocy udzielanej na udział w programie promocji o charakterze ogólnym w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą i kwoty 25 tys. zł  na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.

Dokumenty dla Wnioskodawców: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wzór umowy o dofinansowanie (kliknij tutaj)

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.
Środkiem odwoławczym przysługującym Wnioskodawcy jest protest. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środka odwoławczego określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając e-mail na adres: 652.POIG@mg.gov.pl.

*Do przeliczenia alokacji PLN przyjęto kurs EUR z dnia 28.04.2011 r., tj. 1 EUR = 3,9393 PLN