undefined
undefined

Półmetek Programu Infrastruktura i Środowisko

Połowa dostępnych funduszy unijnych w Programie Infrastruktura i Środowisko, tj.  56 mld zł jest już w dyspozycji samorządów, przedsiębiorców, urzędów administracji publicznej, instytucji kultury, ochrony zdrowia, uczelni wyższych. – Przypomnę, że w 2008 roku podpisana była tylko jedna umowa o dofinansowanie projektu. Pod koniec roku 2010 liczba zatwierdzonych do realizacji inwestycji w programie wynosi już ponad 1100. Wartość tych projektów to prawie 100 mld zł – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

Fundusze unijne sfinansują ponad połowę kosztów w ramach tych projektów. Przeszło 400 przedsięwzięć jest prowadzonych tylko w sektorze środowiska, blisko 300 w sektorze zdrowia oraz prawie 100 w transporcie.

Postęp widać przede wszystkim po tempie zatwierdzania nowych projektów do realizacji. Tylko w 2010 roku zawarto aż 641 z ponad tysiąca umów o dofinansowanie, konsumujących ponad połowę wszystkich środków przyznanych na ten program. Wartość tegorocznych umów wynosi ponad 69 mld zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi ponad 37 mld zł. Dynamika jest szczególnie widoczna w takich sektorach jak: zdrowie i kultura, gdzie przyrost w kontraktowaniu wyniósł odpowiednio 59 i 43 punkty procentowe, a obecnie poziom zawartych umów o dofinansowanie osiągnął niemal 100 proc. W dziedzinach, na które przeznaczona jest największa część alokacji, czyli w transporcie, środowisku i energetyce, przyrost ten wyniósł odpowiednio 33, 37 i 29 punktów procentowych. Wprawdzie kontraktacja w tych sektorach nie osiągnęła jeszcze 100 proc., ale trzeba pamiętać, że projekty w tych obszarach charakteryzuje bardziej skomplikowany i dłuższy proces inwestycyjny, gdzie znacząca część harmonogramu wypełniona jest przez prace przygotowawcze i projektowe.

Druga, niezakontraktowana jeszcze, połowa środków jest już zarezerwowana na realizację inwestycji wpisanych na tzw. listę projektów indywidualnych oraz w ramach toczących się jeszcze konkursów. Dlatego nie obawiamy się o brak projektów, a podpisanie umów na pełną przyznaną kwotę jest tylko kwestią czasu. Natomiast na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach kolejnych konkursów mogą liczyć już tylko projektodawcy w sektorze ochrony środowiska i energetyki. W przyszłym roku oczekujemy więc głównie na umowy o dofinansowanie dla projektów indywidualnych m.in. na drogi, sieci kolejowe, transport miejski, porty lotnicze i morskie, inwestycje dotyczące zagospodarowania odpadów oraz projekty przeciwpowodziowe, połączenia elektroenergetyczne, gazociągi, ropociągi, magazyny gazu i ropy, centra urazowe, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego.

Przyspieszenie nastąpiło również w wydatkowaniu środków unijnych w ramach poszczególnych projektów. Kwota, która została już zwrócona na konta beneficjentów to w sumie ponad 12 mld złotych. Tylko w roku 2010 wypłacono beneficjentom POIiŚ 7,3 mld złotych, które faktycznie zasiliły polską gospodarkę. Największa kwota refundacji została skierowana do sektora transportu: ponad 10 mld zł.

Najwyższy odsetek z całej puli środków w programie wypłacono w najbardziej zaawansowanych sektorach:

  • kultury (14,4 proc.),
  • szkolnictwa wyższego (13,2 proc.),
  • zdrowia (11,7 proc.).