undefined
undefined

Polska i Unia wymagają ekosprawozdań

Do 31 marca przedsiębiorcy muszą się rozliczyć za ubiegły rok z niebezpiecznych produktów i odpadów. W tym roku doszły nowe obowiązki.


Jest już kilkanaście rocznych sprawozdań związanych z ochroną środowiska. Muszą je w różne miejsca przesyłać przedsiębiorcy zanieczyszczający środowisko i produkujący lub importujący niektóre nieobojętne dla przyrody wyroby.

Bruksela wymaga

Chodzi o dane dotyczące uwolnienia i transferu zanieczyszczeń. Pierwsze roczne sprawozdania za rok 2007 zakłady powinny przekazać wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska do 31 marca 2008 r.

Obowiązek ten wprowadzony został we wszystkich państwach UE rozporządzeniem 166/2006/WE. Dotyczy on przede wszystkim instalacji IPPC, czyli tych, które mają pozwolenia zintegrowane (m.in. elektrownie i elektrociepłownie, cementownie, huty oraz zakłady chemiczne), ale również kilku innych branż. W sprawozdaniu firma musi wykazać odpady przekazane poza zakład do odzysku lub unieszkodliwiania, jeżeli łącznie przekraczają:

> 2 tony na rok odpadów niebezpiecznych,

> 2 tys. ton na rok odpadów innych niż niebezpieczne.

Sprawozdania można przekazać wyłącznie przez Internet. Elektroniczne formularze znajdują się na stronie Głównego inspektora ochrony środowiska (www.gios.gov.pl). Także na tej stronie są elektroniczne adresy wszystkich wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, na które trzeba wysyłać sprawozdania.

Firmy, które nie dysponują podpisem elektronicznym, muszą dodatkowo wydrukowany i podpisany formularz przesłać do WIOŚ.

Cieplarniany problem

Trudności nie unikną też ci, którzy wypuszczają gazy cieplarniane (tzw. fluorowane). Zgodnie z rozporządzeniem 842/2006/WE muszą oni począwszy od tego roku do 31 marca przekazać roczne sprawozdanie o takich gazach Komisji Europejskiej.

Informacje mają też przekazać „właściwemu organowi zainteresowanego państwa członkowskiego”. Niestety polskich przepisów w tym zakresie brakuje, dlatego nie wiadomo, kto w naszym kraju jest tą kwestią zainteresowany.

Z pewnością dane trzeba przesłać do Brukseli i posłużyć się formularzem, który można znaleźć pod internetowym adresem: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0007:0024:PL:PDF

Wprawdzie dopiero od przyszłego roku przedsiębiorcy będą uiszczać opłatę produktową za wprowadzone do Polski lodówki, komputery czy telewizory, ale już w tym roku muszą przesłać sprawozdanie o wprowadzonym na rynek i zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o poziomach zbierania, odzysku i recyklingu. Przekazuje się je głównemu inspektorowi ochrony środowiska.

Ponieważ przepisy są niejasne, a ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nie została znowelizowana, to i z tym sprawozdaniem może być problem.

– Trzeba je wysłać, by nie stracić zabezpieczenia w jednej z trzech dopuszczonych ustawą form – mówi Tomasz Tatomir, radca prawny w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

– Zabezpieczenie składają firmy, które nie podpisały umów z odpowiednią organizacją odzysku – dodaje Tomasz Tatomir.

Nie mniejszy problem będzie miała duża grupa firm, które muszą przedkładać sprawozdania za wprowadzone odpady (patrz ramka).


Opinia: Joanna Wilczyńska, ekspert z opolskiej firmy Atmoterm SA


W tym roku przedsiębiorcy znowu będą mieli kłopoty z wypełnieniem niektórych ekologicznych sprawozdań.
Nie zazdroszczę zwłaszcza konieczności zmierzenia się z nowym wzorem sprawozdania dotyczącego zbiorczego zestawienia odpadów (DzU z 2007 r. nr 101, poz. 686). Przypominam, że na przewidzianym w rozporządzeniu formularzu trzeba się rozliczyć za 2007 r., chociaż wzór sprawozdania wszedł w życie 1 stycznia 2008 r.
Trzeba tam podać m.in. suchą masę odpadów. Przedsiębiorstwa już sygnalizują kłopoty z tym związane. Takich danych nie uwzględnia się bowiem w kartach przekazania odpadów. Nie ma też obowiązku uwzględniania tego w bieżącej ewidencji odpadów.


 

źródło: www.rzeczpospolita.pl