undefined
undefined

Pomoc nie tylko dla przedsiębiorców, pracowników i bezrobotnych

Gdzie, kiedy i za ile można podnieść swoje kwalifikacje? Wiadomości o bezpłatnych lub tanich szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego można szukać w blisko 40 regionalnych ośrodkach informacyjnych uruchomionych w tym roku

Jak mówi Izabela Grabowska, specjalistka z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ostatnio ogłoszono konkurs na dziewięć dodatkowych ośrodków. Wszystkie te placówki będą proponować albo już oferują szkolenia i poradnictwo związane z projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z ich usług mogą korzystać instytucje pozarządowe, podmioty samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, pracownicy, bezrobotni lub poszukujący pracy. Pomoc świadczona przez tego typu ośrodki była także dostępna w 2006 r., ale nie mogły z niej korzystać osoby fizyczne.

Na razie klientów nie ma wielu. Nic w tym dziwnego, skoro część ośrodków dopiero niedawno rozpoczęła działalność.

Poza tym liczba szkoleń dofinansowanych ze środków przyznanych na lata 2004 - 2006 gwałtownie maleje. Zainteresowanie pomocą będzie rosnąć proporcjonalnie do liczby nowo uruchamianych kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych; środki na to są przewidziane w ramach pomocy unijnej na lata 2007 - 2013.

Na stronie szóstej DOBREJ FIRMY podajemy dane teleadresowe organizacji, w strukturach których funkcjonują regionalne ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponieważ siedziby tych ostatnich nie zostały jeszcze ustalone, dlatego zainteresowanych skorzystaniem z pomocy odsyłamy do instytucji-matek.

Powstaje baza szkoleniowa

Pierwsze ośrodki, w których osoby fizyczne mogą uzyskać bezpłatne porady, zostały uruchomione 25 stycznia 2007 r.

Jak mówi Łukasz Jaworski, kierownik projektu toruńskiego, na ogół pomoc oferowana jest w postaci szkoleń i doradztwa. Szkolenia obejmują naukę pisania projektów zakładających dofinansowanie z EFS. Można też liczyć na doradztwo przy ich wdrażaniu, zarządzaniu, a także rozliczaniu. Sieć 49 ośrodków udziela również nieodpłatnych porad dotyczących przepisów związanych z dofinansowaniem z EFS. Może to być na przykład pomoc przy stosowaniu przepisów ustawy o pomocy publicznej.

W opolskim ośrodku działającym przy Domu Europejskim Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych informują, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje dla ośrodków bazę z informacjami o szkoleniach. Ma być gotowa w ciągu 2 - 3 miesięcy. Będzie zawierać informacje o wszystkich rodzajach nauki finansowanej z EFS. Po jej uruchomieniu wystarczy kilkanaście minut, by dotrzeć do danych, gdzie są jeszcze wolne miejsca i kto oferuje atrakcyjniejsze warunki.

Będzie to bardzo pomocne rozwiązanie. W latach 2005 - 2006 zdarzało się, że kilkadziesiąt firm organizowało zajęcia o podobnym profilu. Baza ułatwi więc dobranie dogodnego terminu i miejsca, a także pozwoli w porę zarezerwować miejsce. Szybka rezerwacja jest szczególnie wskazana przy szkoleniach językowych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Często na 100 miejsc zgłasza się 700 - 800 chętnych. Na ogół przyjmowani są ci, którzy zgłoszą się pierwsi.

Bez zbiorczej informacji szkoleniowej czeka się teraz na potrzebne dane dzień lub dwa dni, ale jak przekonywano nas w regionalnych ośrodkach - nikt nie odejdzie z kwitkiem.

Pomoc przy zakładaniu spółdzielni socjalnych

Zakres pomocy oferowanej w ośrodkach EFS nie zawsze jest taki sam. Dobrym tego przykładem jest placówka działająca w wałbrzyskim Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Oprócz świadczenia podstawowej pomocy pomaga bezrobotnym uruchamiać spółdzielnie socjalne. Na ten projekt ośrodek uzyskał dofinansowanie z EFS i dzięki unijnym środkom przekazuje dotacje nowo powstałym spółdzielniom. W ten sposób powstała spółdzielnia w Wałbrzychu.

Dowiedzieliśmy się, że w ośrodku działającym przy Fundacji Rozwoju Śląska jeszcze przed uruchomieniem pomocy dla przedsiębiorców zrobiono rozpoznanie rynku pod względem lokalnych potrzeb. Dotychczas z usług skorzystało jednak tylko kilku przedsiębiorców.

OLGA GAJDA


Tanie szkolenia w województwach

Przez cały 2006 rok i od początku 2007 roku prezentowaliśmy w piątkowej DOBREJ FIRMIE warunki korzystania z tanich szkoleń i studiów podyplomowych oferowanych w ramach działania 2.3 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" wchodzącego w skład sektorowego programu operacyjnego "Rozwój zasobów ludzkich" (SPO RZL) oraz przykłady bezpłatnych szkoleń wyłącznie dla kobiet prowadzonych w ramach działania 1.6 (SPO RZL) "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet". Informacje o terminach rekrutacji, rodzajach nauki i opłatach za udział w zajęciach finansowanych w ramach działania 2.3 SPO RZL podawaliśmy:
· 1 grudnia 2006 r. - tania nauka oferowana przez szkoleniowców mających siedziby w Świętokrzyskiem, Warmińsko-Mazurskiem, Wielkopolskiem i Zachodniopomorskiem,
· 10 listopada 2006 r. - szkolenia w Opolskiem, Podkarpackiem, Podlaskiem, Pomorskiem, Śląskiem,
· 13 października 2006 r. - w Mazowieckiem,
· 29 września 2006 r. - w Lubuskiem, Łódzkiem, Małopolskiem,
· 15 września 2006 r. - w Dolnośląskiem, Kujawsko-Pomorskiem, Lubelskiem.


O kursach pisaliśmy również

· 14 lipca 2006 r., "Sprawy kadrowe i nauka języków",
· 4 sierpnia 2006 r., "Tanie specjalistyczne kursy",
· 23 czerwca 2006 r., "Nauka za jedną piątą komercyjnej ceny",
· 3 marca 2006 r., "Niektórzy dają nawet kanapki na drogę powrotną",
· 10 lutego 2006 r., "Tanie szkolenia językowe i zawodowe",
· 3 lutego 2006 r., "Tania nauka języków obcych",
· 20 stycznia 2006 r., "Szkolenia nawet za darmo",
· 6 stycznia 2006 r., "Teoretycznie za darmo".


Gdzie szukać informacji

Informacje o nauce dofinansowanej ze środków przewidzianych na lata 2004 - 2006 można znaleźć na stronie http://www.inwestycjawkadry.pl Jest tam dużo danych o szkoleniach i studiach podyplomowych oferowanych przedsiębiorcom i ich pracownikom w ramach działania 2.3 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" wchodzącego w skład sektorowego programu operacyjnego "Rozwój zasobów ludzkich". Dane o bezpłatnych szkoleniach dla bezrobotnych albo poszukujących pracy są dostępne w powiatowych urzędach pracy albo w urzędach miejskich.


Tylko dla kobiet

Niedawno zakończyliśmy cykl tekstów o bezpłatnej nauce dla kobiet bezrobotnych, planujących uruchomić działalność gospodarczą, a także już prowadzących własne firmy. Zajęcia są prowadzone w ramach działania 1.6 "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet". Przedstawiliśmy oferty bezpłatnej nauki:
¦ 9 marca 2007 r. na Śląsku,
¦ 2 marca 2007 r. w Podlaskiem, Zachodniopomorskiem, Warmińsko-Mazurskiem, Wielkopolskiem,
¦ 23 lutego 2007 r. w Łódzkiem,
¦ 5 stycznia 2007 r. w Świętokrzyskiem, Kujawsko-Pomorskiem, Podkarpackiem,
¦ 29 grudnia 2006 r. w Małopolskiem, Opolskiem,
¦ 22 grudnia 2006 r. w Mazowieckiem, Dolnośląskiem.07 r. w Podlaskiem, Zachodniopomorskiem, Warmińsko-Mazurskiem, Wielkopolskiem,
¦ 23 lutego 2007 r. w Łódzkiem,
¦ 5 stycznia 2007 r. w Świętokrzyskiem, Kujawsko-Pomorskiem, Podkarpackiem,
¦ 29 grudnia 2006 r. w Małopolskiem, Opolskiem,
¦ 22 grudnia 2006 r. w Mazowieckiem, Dolnośląskiem.


Pomoc z działania 1.6 "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet"

Najczęściej szkolenia są bezpłatne, ale zdarza się, że dofinansowane w 80 proc. (uczestniczki płacą wtedy jedynie 20 proc. komercyjnej ceny) w ramach działania 1.6 adresowane są dla kobiet: bezrobotnych i poszukujących pracy; biernych zawodowo; o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach; powracających na rynek pracy; z obszarów wiejskich; prowadzących własną działalność gospodarczą lub chcących ją rozpocząć. Natomiast podmioty szkoleniowe, które uzyskały wsparcie na organizację nauki na kobiet, zapewniały sobie dofinansowanie na następujące przedsięwzięcia:
> kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe kobiet,
> doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne dla kobiet,
> zajęcia pomagające uruchamiać działalność gospodarczą, staże i zajęcia przygotowania zawodowego,
> przekazywanie potrzebnych środków finansowych,
> tworzenie baz danych o lokalnych rynkach pracy,
> akcje informacyjne na rzecz zwalczania stereotypów w postrzeganiu ról kobiecych i męskich,
> programy specjalne i inicjatywy lokalne na rzecz zatrudnienia, w tym tworzenie miejsc pracy,
> badania dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy oraz realizacji zasady równości szans,
> doradztwo dla pracowników instytucji rynku pracy w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn.


Wnioski bez załączników

firma_a_3-1.F.jpg
Małgorzata Gruca, partner z firmy House of Skills
ARCHIWUM

Najważniejszy program operacyjny zakładający bezpłatne i dofinansowane szkolenia w latach 2007 - 2013, czyli "Kapitał ludzki" jest na etapie negocjacji z Komisją Europejską; mają zakończyć się do czerwca. Autorzy programu - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - prowadzą szerokie konsultacje społeczne w celu ustalenia, co zrobić, aby ułatwić aplikowanie o te środki.

Przygotowując założenia programu operacyjnego "Kapitał ludzki", starano się wyciągnąć wnioski z doświadczeń, jakie zebrano podczas organizowania szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004 - 2006. W efekcie w latach 2007 - 2013 większy nacisk kładzie się na dofinansowanie szkoleń e-learningowych, szkoleń dla trenerów oraz projektów doradczych (np. strategie rozwoju organizacji) i coachingowych (wsparcie rozwoju indywidualnego).

Ułatwieniem dla firm ubiegających się o dofinansowanie, w porównaniu z okresem 2004 - 2006, będzie to, że na etapie aplikowania o wsparcie wystarczy złożyć wniosek bez załączników formalnych. Te ostatnie trzeba będzie dostarczyć dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

We wdrażaniu programu "Kapitał ludzki" kluczową rolę ma odgrywać nowa Agencja Rozwoju Zasobów Ludzkich. W jej skład wejdzie część struktur Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Pracy. Trwają konsultacje dotyczące ustawy o agencji, i wszyscy mają nadzieję, że powołanie nowej struktury nie opóźni procesu aplikowania o środki unijne w programie "Kapitał ludzki 2007 - 2013".


Niejasności podatkowe nadal aktualne

firma_a_3-2.F.jpg
Anna Kępka, dyrektor generalny Business Center 1 z Katowic
ARCHIWUM

Niestety, od grudnia 2006 r., kiedy w DF pisaliście o niejasnościach prawnych związanych z opodatkowaniem wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę-zlecenie lub o dzieło, wypłacanych w ramach uzyskanego dofinansowania, nic nie zostało jednoznacznie wyjaśnione. Nadal urzędy mają różne zdania w tej kwestii. Jedne uważają, że podatek trzeba potrącać od wynagrodzeń, inne, że te pensje zwolnione są z opodatkowania. Ministerstwo Finansów nie zajmuje stanowiska i decyzję o podatkach zrzuca na urzędy skarbowe. Niestety, na Śląsku ich zdecydowana większość chce opodatkować wynagrodzenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. To skandal, żeby nie było odgórnej jednoznacznej wykładni prawa w tej kwestii.

Mam nadzieję, że podobnych niejasności nie będzie przy okazji dofinansowania wypłacanego z EFS przyznanego na lata 2007 - 2013. Szacuje się, że w tym okresie trzykrotnie więcej placówek niż dotychczas uzyska dofinansowanie na realizację bezpłatnych i tanich szkoleń.


Polskie regionalne ośrodki europejskiego funduszu społecznego (ROEFS)

¦ ROEFS W PŁOCKU
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica Płock, al. Kilińskiego 12, tel. (0-24) 36 -41-50

¦ ROEFS W RADOMIU
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Radom, ul. Kościuszki 1, tel. (0-48) 360-00-45

¦ ROEFS W CIECHANOWIE
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Warszawa, pl. Inwalidów 10, tel. (0-22) 22-84-00

¦ ROEFS W WARSZAWIE
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS Warszawa, pl. Ogrodowa 50/1, tel. (0-22) 620-31-92

¦ ROEFS W KROŚNIE
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, tel. (0-17) 866-12-22

¦ ROEFS W RZESZOWIE
Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze Rzeszów, ul. Warszawska 5/7, tel. (0-17) 866-12-22

¦ ROEFS W WAŁBRZYCHU
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Wałbrzych, ul. Beethovena 10, tel. (0-74) 666-22-22

¦ ROEFS W JELENIEJ GÓRZE
Fundacja Merkury Wałbrzych, ul. Beethovena 10, tel. (0-74) 666-22 00

¦ ROEFS W LEGNICY
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA Legnica, ul. Rataja 26, tel. (0-76) 862-27-77

¦ ROEFS WE WROCŁAWIU
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Wrocław, ul. Ruska 43-44, tel. (0-71) 79 63 000

¦ ROEFS W KALISZU
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kalisz, ul. Częstochowska 25, tel. (0-62) 764-12-42

¦ ROEFS W KONINIE
Konińska Izba Gospodarcza Konin, ul. Powstańców Śląskich 16, tel. (0-63) 245-88-00

¦ ROEFS W PILE
Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski Piła, ul. Grunwaldzka 2, tel. (0-67) 214-27-28

¦ ROEFS W POZNANIU
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Poznań, ul. Ratajczaka 26/6/96, tel. (0-65) 520-78-86

¦ ROEFS W OPOLU
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Opole, ul. Słowackiego 10, tel. (0-77) 423-28-83 (do 85)

¦ ROEFS W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, filia w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, tel. (0-83) 343-77-55

¦ ROEFSW CHEŁMIE
Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości Chełm, ul. Lwowska 26, tel. (0-81) 887-64-52

¦ ROEFS W ZAMOŚCIU
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, filia w Zamościu Zamość, ul. Partyzantów 3, tel. (0-84) 627-18-32

¦ ROEFS W LUBLINIE
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53, tel. (0-81) 534-70-04

¦ ROEFS W SUWAŁKACH
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES Suwałki, ul. Noniewicza 12A, tel. (0-87) 566-61-06

¦ ROEFS W BIAŁYMSTOKU
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 26, tel. (0-85) 732-17-88

¦ ROEFS W ELBLĄGU
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17, tel. /faks (0-55) 236-27-16

¦ ROEFS W OLSZTYNIE
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Olsztyn, ul. Pieniężnego 10, tel. (0-89) 52724-26

¦ ROEFS W KIELCACH
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój Kielce, ul. Szkolna 36A, tel. (0-41) 346-25-63

¦ ROEFS W SKIERNIEWICACH
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "Opus" Łódź, pl. Wolności 2, tel. (0-42) 632-22-50

¦ ROEFS W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES Łódź, pl. Wolności 2, tel. kom. 504-201-155

¦ ROEFS W ŁODZI
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "Opus" Łódź, pl. Wolności 2, tel. (0-42) 632-22-50

¦ ROEFS W BYDGOSZCZY
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział w Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Długa 34, tel. (0-52) 322-6552

¦ ROEFS W TORUNIU
Europejskie Centrum Wsparcia Młodzieży Toruń, pl. św. Katarzyny 9, tel. (0-56) 652-22-40

¦ ROEFS W TARNOWIE
Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego Tarnów, ul. Sikorskiego 5, tel. (0-14) 627-28-71

¦ ROEFS W KRAKOWIE
Fundacja Instytut Studiów Strategicznych Kraków, ul. Mikołaja 4, tel. (0-12) 421-62-50

¦ ROEFS W BIELSKU-BIAŁEJ
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367, tel. (0-33) 496-02-00

¦ ROEFS W CZĘSTOCHOWIE
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 26, tel. (0-34) 360-56-88

¦ ROEFS W KATOWICACH
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych Katowice, ul. Piotra Skargi 6/203, tel. (0-32) 253-94-20

¦ ROEFS W ZIELONEJ GÓRZE
Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia Verte Zielona Góra, ul. Chopina 11/13, tel. (0-68) 453-24-77

¦ ROEFS W SZCZECINIE
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania Szczecin, ul. Czesława 9, tel. (0-91) 421-15-35

¦ ROEFS W KOSZALINIE
Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Koszalin, ul. Zwycięstwa 168, tel. (0-94) 340-35-23

¦ ROEFS W SŁUPSKU
Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsk, ul. Filmowa 2, tel. (0-59) 840-29-20

¦ ROEFS W GDAŃSKU
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańsk, al. Grunwaldzka 5, tel. (0-58) 344-40-39


Źródło: www.rzeczpospolita.pl