undefined
undefined

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu - środki dla pracodawców / przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje, że dostępne są jeszcze środki na refundację kosztów na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 

 

Na czym polega refundacja?

Starosta może ze środków Funduszu Pracy zrefundować pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Przyznanie refundacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starosta Nowotomyskim a Wnioskodawcą na okres 12 miesięcy w wysokości 1480 zł + składka ZUS za każdy miesiąc.

Pracodawca lub przedsiębiorca stosownie do zawartej umowy jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy, za które dokonywana jest refundacja oraz kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Z możliwości refundacji może skorzystać pracodawca funkcjonujący na rynku przez okres co najmniej 6 miesięcy, który:

  • w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie dokonywał zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • w dniu złożenia wniosku nie zalega z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych;
  • nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację;
  • w okresie 365 dni przed złożeniem niniejszego wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie;
  • nie otrzymał decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

Kto może być skierowany:

osoba bezrobotna do 30 roku życia, dla której ustalono II profil pomocy

Informacji w sprawie refundacji udzielają:

Karolina Gabryelczyk 614451512, e-mail: k.gabryelczyk@pupnt.pl

Karolina Witucka  614451512, e-mail: k.witucka@pupnt.pl

lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 2 , pok. 9