undefined
undefined

Precyzyjna ustawa ułatwi pracę księgowym

Z przygotowywaną nowelizacją wnikliwie muszą się zapoznać spółki tworzące grupy kapitałowe

PROJEKT

Od przyszłego roku wreszcie zostanie rozwiązana kwestia rozbieżności między ustawami o podatkach dochodowych a ustawą o rachunkowości w zakresie zasad przeliczania operacji w walutach obcych.

Jest to tylko jedna z wątpliwości, która zostanie rozwiana przez przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości.

-Proponowane zmiany w znacznej części wymuszone są przez dyrektywy Unii Europejskiej. Jednak nie tylko. Wiele z nich ma charakter uściślający. Dlatego dużo miejsca poświęcono na doprecyzowanie stosowanych przez ustawodawcę definicji. Z przygotowywaną nowelizacją szczególnie wnikliwie muszą się zapoznać spółki tworzące grupy kapitałowe. Znaczna część projektu dotyczy bowiem zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych - mówi prof. Zbigniew Luty, przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dodaje, że pozytywnie należy ocenić planowane uproszczenia dla małych i średnich firm, jednakże należy pracować nad dalszymi ułatwieniami dla tych przedsiębiorstw.

Jedną z konsekwencji wejścia wżycie projektu nowelizacji będzie rozszerzenie zakresu danych, które muszą być ujawniane w informacji dodatkowej. Czytelnik sprawozdania finansowego znajdzie w nim m.in. informacje o transakcjach zawartych przez przedsiębiorstwo z osobami pełniącymi funkcje członków jego zarządu lub rady nadzorczej.

Warto podkreślić, że to początek prac nad nowelizacją. Dopiero terazbędą do projektu zgłaszać poprawki i uwagi tak ważne instytucje jak: Komitet Standardów Rachunkowości, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Można się więc spodziewać, że ostateczna wersja będzie się znacznie różniła od wstępnej propozycji nowelizacji. Na zakończenie prac pozostało jeszcze dużo czasu, ponieważ planuje się, że nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2008 r.


 

źródło: www.rzeczpospolita.pl