undefined
undefined

Profesjonaliści muszą się ubezpieczać

Niektórzy przedsiębiorcy czy osoby prowadzące działalność zawodową muszą się obowiązkowo ubezpieczać od odpowiedzialności cywilnej. Ci, którzy korzystają z ich pomocy, powinni zapytać o aktualną polisę

firma_a_1-1.F.jpg
Andrzej Jacyszyn

Ubezpieczenia tzw. zawodowe dotyczą przede wszystkim tych zawodów czy rodzajów działalności, które wymagają odpowiednich licencji lub kwalifikacji.

Pamiętaj o polisie i wysokości ubezpieczenia

Obowiązkowa polisa OC jest często wręcz niezbędna do uzyskania odpowiedniej licencji czy koncesji. Jednak zdarza się, że w kolejnych latach specjaliści zapominają odnowić ubezpieczenie. Dlatego klienci, zanim takiej osobie powierzą obowiązki, powinni sprawdzić, czy ma aktualną polisę.

Kolejną sprawą jest wysokość ubezpieczenia. Rozporządzenia określają minimalną sumę gwarancyjną, która dla wielu grup ubezpieczonych wynosi 50 tys. euro, choć są też zawody, dla których minimalna suma sięga 1,5 mln euro. Może się jednak okazać, że kwota ta jest zbyt niska. Jeżeli przedsiębiorca lub specjalista zawarł intratne kontrakty, powinien pomyśleć o tym, żeby zwiększyć sumę ubezpieczenia. Nie trzeba czekać z tym do wygaśnięcia polisy, można to zrobić w trakcie jej obowiązywania. Również potencjalni klienci powinni zwrócić uwagę, na ile jest ubezpieczony dany przedsiębiorca lub specjalista i czy kwota pokryje ewentualne straty.

PRZYKŁAD

Zarządca nieruchomości, zarządzający wieloma nieruchomościami, zawarł umowę ubezpieczenia na wyższą od minimalnej sumę gwarancyjną. Dzięki temu zyskał standard ochrony na tyle wysoki, że ewentualne odszkodowania nie obciążą bezpośrednio jego kieszeni. Gdyby umówił się tylko na minimalną sumę gwarancyjną, która nie pokrywałaby wszystkich roszczeń, jego klienci mogliby domagać się odszkodowania także od niego.

Nie za szkodę umyślną

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające z winy umyślnej. W takiej sytuacji ewentualne roszczenia mogą być kierowane do samego ubezpieczonego.

Firmy ubezpieczeniowe odpowiadają natomiast za szkody popełnione w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Kiedy regres

Ubezpieczyciel może wystąpić do ubezpieczonego z regresem nie tylko w wypadku rażącego niedbalstwa. Może dochodzić zwrotu pieniędzy wypłaconych z tytułu ubezpieczeń także wtedy, gdy ubezpieczony albo osoba, za które ponosi on odpowiedzialność, była pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Czego nie ubezpieczą

Obowiązkowe OC nie obejmują zazwyczaj szkód:

¦związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu i niektórym innym bliskim osobom,

¦powstałych m.in. wskutek wojny,rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. Nie obejmują też szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu prawa wykonywania zawodu, a także na ogół w okresie zawieszenia tych praw. Dla wszystkich grup zawodowych ograniczenia te brzmią podobnie, chociaż przepisy dla poszczególnych rodzajów działalności nieco się od siebie różnią.

ZOFIA JÓŹWIAK


Trybunał Konstytucyjny o rażącym niedbalstwie

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w wyroku z 27 lutego 2006 r. (P 21/05) w sprawie rażącego niedbalstwa, wypłaty odszkodowania z tego tytułu oraz regresu. Zdaniem TK w obecnym stanie prawnym nie ma wątpliwości - ubezpieczenie OC tzw. zawodowe obejmuje również szkody spowodowane rażącym niedbalstwem. Fragment uzasadnienia wyroku dotyczący tej kwestii: (...) w obecnie obowiązujących rozporządzeniach, zarówno dotyczących doradców podatkowych, jak i w rozporządzeniach ministra finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (DzU nr 217, poz. 2134), w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy (DzU nr 218, poz. 2148) oraz w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (DzU nr 217, poz. 2135) całkowicie pominięto kwestię regresu zakładu ubezpieczeń. (...) Regulacja ta znalazła się w art. 11 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC tzw. zawodowego, określonego przez art. 11 ust. 1 jako ubezpieczenie podmiotów od odpowiedzialności cywilnej "za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, wykonywaniu zawodu albo prowadzeniu działalności lub będące następstwem wad produktu", umowa ubezpieczenia - stosownie do art. 11 ust. 2 - "obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność". Z punktu widzenia niniejszej analizy zasadnicze znaczenie ma treść art. 11 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którym "zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych (...) odszkodowania za szkody określone w ust. 2 (...)". Według aktualnego stanu prawnego ubezpieczyciel ma więc obowiązek wypłacić odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w wyniku rażącego niedbalstwa (...) ale - w tym zakresie - dysponuje regresem w stosunku do ubezpieczonego, co wyraźnie wyartykułowano w art. 11 ust. 3.

Oczywistym celem tego rozwiązania prawnego jest ochrona interesów poszkodowanych, poprzez daną im gwarancję szybkiej wypłaty odszkodowania, przy jednoczesnej ochronie interesów zakładu ubezpieczeń, dysponującego roszczeniem zwrotnym wobec profesjonalisty, w szczególności adwokata, doradcy podatkowego, notariusza, radcy prawnego, który - wykonując czynności zawodowe - na skutek rażącego niedbalstwa wyrządził klientowi szkodę. (...)


Wystąp o odszkodowanie do zakładu ubezpieczeń

firma_a_1-2.F.jpg
Piotr Czublun radca prawny w CMS Kameron McKenna
Andrzej Jacyszyn

Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawiają problemy przede wszystkim firmom bądź osobom poszkodowanym przez podmioty, które muszą mieć obowiązkowe polisy zawodowe. W razie wyrządzenia szkody przez profesjonalnego doradcę nie bardzo wiemy, w jaki sposób się zachować, aby jak najszybciej wyrównać poniesione straty. Dlatego przed zawarciem umowy z takim podmiotem warto sprawdzić, czy ma on ważne ubezpieczenie OC i na jaką sumę. Jeżeli suma ubezpieczenia, na którą ubezpieczył się np. doradca podatkowy czy księgowy, może nie pokryć naszych ewentualnych szkód wynikłych z niewłaściwej obsługi, to trzeba albo wymóc na nim zwiększenie składki, albo znaleźć innego fachowca ubezpieczonego na odpowiednio wysoką kwotę, tak by w razie jego "wpadki" można było uzyskać odszkodowanie.

I jeszcze jedno. Jeśli ktoś nam np. źle doradził i przez to spowodował szkodę, to w pierwszej kolejności trzeba wystąpić o wypłatę świadczenia do zakładu ubezpieczeń, w którym nasz doradca jest ubezpieczony. To najprostszy i najszybszy sposób odzyskania pieniędzy. Większość zwłaszcza tzw. małych przedsiębiorców często nie wie o takim ubezpieczeniu swojego doradcy albo w ogóle rezygnuje z dochodzenia roszczeń, obawiając się kosztów i długiego trwania postępowania sądowego. Tymczasem na drogę sądową warto wystąpić dopiero wtedy, gdy polisa nie pokrywa pełnych roszczeń.


Kto podlega ubezpieczeniu OC na jakiej podstawie i za jaki rodzaj działalności gdzie szukać warunków ubezpieczenia
dysponenci jednostek ratownictwa medycznego ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU. z 2006 r. nr 191, poz. 1410 art. 7); dysponent jednostki ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: - za szkody przy wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych przez wykonujące te czynności zespoły ratownictwa medycznego; - za udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitalne oddziały ratunkowe rozporządzenie ministra finansów z 21 grudnia 2006 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (DzU z 2006 r. nr 246, poz. 1803)
komornicy sądowi ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 167, poz. 1191 ze zm.) art. 24 ust. 1; komornik zawiera umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą zostać wyrządzone w związku z jego działalnością egzekucyjną, a gdy komornik zatrudnia pracowników, również do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą zostać wyrządzone przez jego pracowników w związku z postępowaniem egzekucyjnym rozporządzenie ministra finansów z 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (DzU z 2003 r. nr 232, poz. 2326)
organizatorzy imprez masowych ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 108, poz. 909) art. 20; organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny rozporządzenie ministra finansów z 17 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (DzU z 23 grudnia 2003 r. nr 220, poz. 2179)
rzeczoznawcy majątkowi ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) art. 175 ust. 4; rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem następujących czynności: • określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością • opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących: rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku; efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju; skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych; oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali; bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości; określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora; wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości; wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości • przepis o ubezpieczeniu obowiązuje też przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, jeżeli czynności z tego zakresu są wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych rozporządzenie ministra finansów z 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego (DzU z 2004 r. nr 207, poz. 2112)
pośrednicy w obrocie nieruchomościami ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) art. 181 ust. 3; pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zawodowym wykonywaniem: • czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części; innych, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części • opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości • jeżeli pośrednik wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone działaniem tych osób • przepisy stosuje się też do przedsiębiorców mogących prowadzić działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jeżeli czynności wykonują przez pośredników w obrocie nieruchomościami rozporządzenie ministra finansów z 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 207, poz. 2113)
zarządcy nieruchomości ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) art. 186 ust. 3; zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania, czyli: • podejmowaniem decyzji i czynności zapewniających właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości oraz bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację nieruchomości (także bieżącego administrowania nieruchomością), jak i czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość • wykonywaniu opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami • jeżeli zarządca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega również ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone działaniem tych osób • przepis ten stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeżeli czynności z tego zakresu wykonują zarządcy nieruchomości rozporządzenie ministra finansów z 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU z 2004 r. nr 207, poz. 2114)
sponsorzy i badacze prawo farmaceutyczne (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 53, poz. 533 ze zm.) art. 37b ust. 2 pkt 6; sponsor i badacz muszą zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego rozporządzenie ministra finansów w sprawie (z zakresu prawa farmaceutycznego) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (DzU z 2004 r. nr 101, poz. 1034 ze zm.)
agenci ubezpieczeniowi ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (DzU z 2003 r. nr 124, poz. 1154 ze zm.) art. 11 ust. 3 i 7a; obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlega agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej); jest to odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (DzU z 2005 r. nr 122, poz. 1027)
brokerzy ubezpieczeniowi ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (DzU z 2003 r. nr 124, poz. 1154 ze zm.) art. 22 ust. 1; broker ubezpieczeniowy musi mieć OC z tytułu działalności brokerskiej; ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje swoje czynności brokerskie, oraz podmioty, którym zlecił wykonywanie czynności (zgodnie z art. 25 ustawy o pośrednictwie) rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (DzU z 2005 r. nr 122, poz. 1028)
radcy prawni ustawa o radcach prawnych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 123, poz. 1059 ze zm.) art. 227; radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności przy udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opiniii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (DzU z 2003 r. nr 217, poz. 2135)
adwokaci prawo o adwokaturze (DzU z 2002 r. nr 123, poz. 1058 ze zm.); adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii i opracowywaniu projektów i występowaniu przed sądami i urzędami rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (DzU z 2003 r. nr 217, poz. 2134)
prowadzący księgi rachunkowe ustawa o rachunkowości (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) art. 80 a; podmioty uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierają umowy ubezpieczenia OC za szkody związane z działalnością obejmującą: • prowadzenie ksiąg rachunkowych • wykonywanie czynności doradztwa podatkowego, do których są uprawnione zgodnie z odrębnymi przepisami rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (DzU z 2005 r. nr 61, poz. 537)
notariusze prawo o notariacie (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 42, poz. 369 ze zm.) art. 19 a; notariusz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności notarialnych rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy (DzU z 2003 r. nr 218, poz. 2148)
detektywi ustawa o usługach detektywistycznych (DzU z 2002 r. nr 12, poz. 110 ze zm.) art. 24 ust. 1; przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych zawiera umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (DzU z 2003 r. nr 229, poz. 2283)
doradcy podatkowi ustawa o doradztwie podatkowym (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 9, poz. 86 ze zm.) art. 44; • doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy: udzielaniu podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opiniii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie, sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie • ubezpieczenie obejmuje także odpowiedzialność osób, z których pomocą doradca wykonuje te czynności lub którym powierza ich wykonanie (zgodnie z art. 43 ustawy o doradcach) • przepisy o ubezpieczeniach OC stosuje się też do adwokatów, radców prawnych oraz biegłych rewidentów, jeżeli zatrudniają doradców podatkowych i nie ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (DzU z 2003 r. nr 211, poz. 2065)
rzecznicy patentowi ustawa o rzecznikach patentowych (DzU z 2001 r. nr 49, poz. 509 ze zm.) art. 16 ust. 1; rzecznik patentowy wykonujący zawód w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych (DzU z 2003 r. nr 220, poz. 2175)
biegli rewidenci ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 31, poz. 359 ze zm.) art. 12 ust. 3; uprawnieni do badania sprawozdań finansowych muszą się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną przez nich działalnością rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (DzU z 2003 r. nr 211, poz. 2062)
architekci i inżynierowie budownictwa ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DzU z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.) art. 6 ust. 2; członkowie izb samorządów zawodowych muszą ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (DzU z 2003 r. nr 220, poz. 2174)
zakłady opieki zdrowotnej ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.) art. 35 ust. 6; podmioty (m.in. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, wykonujący zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki), które zobowiązują się do wykonania zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, muszą mieć obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń (w zakresie udzielonego zamówienia) rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (DzU z 2004 r. nr 283, poz. 2825)

Źródło: www.rzeczpospolita.pl