undefined
undefined

Projekt systemowy „Instrument Szybkiego Reagowania”

Od października br. przedsiębiorcy, którzy odczuwają niekorzystne skutki spowolnienia gospodarczego, a sytuacja finansowo-ekonomiczna ich firm uległa pogorszeniu, mogą zgłosić swoją firmę do udziału w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania (ISR). Przedsięwzięcie jest zaprojektowane i realizowane przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z partnerem, Małopolską Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie.

 

Najbliższy nabór przedsiębiorstw do projektu ISR rozpocznie się dnia 5 marca 2012 i będzie trwał do 4 kwietnia 2012 r.


Głównym celem projektu ISR jest zminimalizowanie liczby upadłości polskich przedsiębiorstw, poprzez odpowiednio wczesne udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom mającym szansę utrzymać się na rynku.

Projekt jest skierowany do firm z sektora MMSP, jak również do dużych przedsiębiorstw, które posiadają siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Do udziału w projekcie ISR zostaną zaproszeni przedsiębiorcy, którzy spełnią kryteria formalne obejmujące: strukturę firmy (przynależność do sektora MŚP lub duże przedsiębiorstwo), sytuację finansowo- ekonomiczną (przedsiębiorca nie spełnia definicji „przedsiębiorcy zagrożonego”),  a także strukturę organizacyjną - wsparciem zostaną objęte przedsiębiorstwa, które posiadają struktury w co najmniej 2 województwach lub przedsiębiorstwa, które nie korzystały wcześniej i nie ubiegają się o środki w ramach pomocy publicznej na te same usługi doradcze czy szkoleniowe.

Aplikacja firm do projektu jest możliwa wyłącznie poprzez dwuetapowy formularz on-line, zamieszczony w okresie naboru na stronie internetowej projektu www.isr.parp.gov.pl.

Formularz stanowi narzędzie informatyczne, które zawiera system określonych parametrów finansowych i ekonomicznych, pozwalających na wytypowanie firm kwalifikujących się do wsparcia w ramach projektu ISR.

Zakwalifikowane firmy otrzymają kompleksową i zindywidualizowaną pomoc w postaci finansowania kosztów usług szkoleniowych, doradczych oraz działań z obszaru  outplacementu. Głównym elementem wsparcia będzie opracowanie przez ekspertów Planu Rozwoju na miarę potrzeb każdej firmy, poprzedzonego analizą sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa. Projekt obejmie wdrożenie przez specjalistów wskazanych w Planie działań naprawczych bądź rozwojowych, a następnie monitoring dynamiki zmian w firmie.

Wykonawcą działań szkoleniowo-doradczych w projekcie ISR jest firma WYG International.

Obok komponentu doradczo-szkoleniowego, partner projektu - MSAP, realizuje równolegle komponent badawczy, którego celem jest wczesna identyfikacja zjawisk przyczyniających się do pogorszenia się sytuacji w gospodarce, w szczególności w sektorze przedsiębiorstw.

 

W okresie od października 2011 r. do kwietna 2013 roku zaplanowano cztery nabory. Każdy zostanie poprzedzony ogłoszeniem na stronie internetowej projektu a także informacjami w prasie. Pierwszy, pilotażowy nabór został zakończony. Łącznie w trakcie realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania wsparcie zyska ponad 4500 pracowników z 210 przedsiębiorstw.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2013.

 

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052