undefined
undefined

Prośba o zgłaszanie nieuzasadnionych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

 

W ubiegłym miesiącu Zarządzeniem Ministerstwa Gospodarki powołano Zespół do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, który będzie organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika do spraw deregulacji gospodarczych Pana Mieczysława Kasprzaka. Do prac Zespołu włączony został również przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej.

Do zadań Zespołu należeć będzie:

  1. analiza przepisów prawa regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu identyfikowania barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości i formułowanie propozycji działań służących likwidacji tych barier;
  2. wskazywanie obszarów działań organów administracji rządowej wymagających zmian w celu poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
  3. zgłaszanie propozycji w zakresie poprawy jakości otoczenia regulacyjnego, w szczególności poprzez rozwijanie systemu Oceny Skutków Regulacji;
  4. proponowanie rozwiązań w zakresie dialogu społecznego, w szczególności mających na celu poprawę regulacji gospodarczych.

Biorąc pod uwagę powyższe chciałbym poprosić Państwa o przesyłanie propozycji aktów prawnych, które powinny stać się przedmiotem prac zespołu jako regulacje wprowadzające nieuzasadnione bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej. Proszę, aby podane przykłady wadliwych przepisów zawierały także propozycje zmian jakie chcielibyście Państwo wprowadzić w przepisach oraz krótkie uzasadnienie.

Odpowiedzi proszę przesyłać do Pani Agnieszki Durlik – Khouri, Eksperta prawno gospodarczego, rzecznika prasowego,  na adres adurlik@kig.pldo dnia 19 marca br.

 

 

z poważaniem

Mieczysław Bąk

Z-ca Sekretarza Generalnego KIG ds. Polityki Gospodarczej

  

Krajowa Izba Gospodarcza