undefined
undefined

Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na działalność gospodarczą z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje, że przedłuża nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej ze środków algorytmu Funduszu Pracy oraz rezerwy Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat oraz osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 1041).
Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej będą przyjmowane w terminie od dnia 09.11.2015 r. do  odwołania
W ramach wyżej ogłoszonego naboru przyznanych zostanie 16 dotacji z czego 3 dla osób bezrobotnych, 3 dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ww. ustawy i 10 dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji.
W ramach w/w naboru o jednorazowe środki na działalność gospodarczą będą mogły starać się  osoby bezrobotne dla których doradcy klienta urzędu pracy ustalili pierwszy lub drugi profil pomocy.
Osoby ubiegające się o jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej mogą wnioskować o przyznanie kwoty w wysokości do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Wszystkie wnioski oceniane będą w procedurze konkursowej. Z osobami które złożą kompletne wnioski i uzyskają największą ilość punktów, zawarte zostaną umowy.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej ilości punktów z oceny - decydować będzie kolejność złożenia wniosku.


Wnioski do pobrania :
Środki na podjęcie działalności gospodarczej - dotacje dla bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy
Regulamin dot. przyznawania dotacji:
Regulamin - dotacje

 


źródło: www.pupnt.pl