undefined
undefined

Relacja z konferencji „ADR dla praktyków” 19.03.2010 r.

O praktycznych problemach, zaletach i wadach arbitrażu i mediacji, a także perspektywach rozwoju alternatywnych metod rozstrzygania sporów w Polsce, na Ukrainie, i w Gruzji  dyskutowano na zorganizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarcze i Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji, międzynarodowej konferencji pod nazwa „ADR dla praktyków”. Konferencja odbyła się w dniu 19 marca 2010r w Nowym Tomyślu. Honorowy patronat nad konferencją objęłi Minister Sprawiedliwości, Starosta Nowotomyski i Burmistrz Nowego Tomyśla.Była to już czwarta debata z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy  Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Sąd ten, choć powstał  niedawno ma już spore doświadczenie zarówno w rozstrzyganiu sporów - w tym sporów o charakterze międzynarodowym - jak też w organizowaniu konferencji naukowych, debat  i praktycznych warsztatów propagujących wiedzę i promujących alternatywne metody rozstrzygania sporów.Wśród uczestników konferencji znaleźli się pracownicy naukowi, arbitrzy, mediatorzy, adwokaci i radcowie prawni, przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości, przedstawiciele izb gospodarczych i przedsiębiorcy. Grono prelegentów stanowili wybitni przedstawiciele teorii i praktyki arbitrażu i mediacji z Polski i z zagranicy Prof. Dr hab. Feliks Zedler – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UAM omówił w swym wystąpieniu aspekty prawne i praktyczne problemy związane z zakresem swobody stron postępowania i wpływem  stron na dynamikę postępowania przed sądem polubownym.  Z kolei Prof. Dr hab. Marian Kępiński – Kierownik Katedry Prawa Europejskiego WPiA UAM. wskazał na pozycje arbitrów w postępowaniu przed sądem polubownym i na ich  relację ze stronami; tak przed jak i w trakcie postępowania arbitrażowego w kontekście ziszczenia się przesłanek do wyłączenia arbitra. Przyczyny odmowy uznania zagranicznych i krajowych orzeczeń arbitrażowych przedstawił w swym wystąpieniu dr Rafał Morek – adwokat a zagadnienia związane z problemem skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego omówił dr Włodzimierz Głodowski. Z kolei Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej Włodzimierz Brych wskazał na problemy finansowe sądownictwa polubownego, na aspekty podatkowe dotyczące tak samych arbitrów jak i opodatkowania sądu podatkiem VAT i wysunął konkretne postulaty w stosunku do Ministra Finansów. Z-ca Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej Jacek Kaczmarek omówił relacje miedzy sądami polubownymi a sadami powszechnymi na różnych etapach postępowania i wpływ tych relacji na zachowanie autonomii sadownictwa polubownego.
Na zakończenie I części konferencji Prezes  Włodzimierz Brych wręczył kolejnym pięciu osobom nominacje na arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, w tym przedstawicielowi Gruzji. Jest to chyba pierwszy arbiter z Gruzji na listach polskich sądów arbitrażowych. W II części konferencji zatytułowanej „ADR w krajach Europy środkowo-wschodniej” jako pierwszy głos zabrał dr Andrzej Tynel – przybliżył praktyczne aspekty postępowań arbitrażowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Gość z Gruzji Paata Kopaleishvili omówił stan prawny dotyczący arbitrażu  w Gruzji a doc. Irina Tereszczenko z Ukrainy przedstawiła aktualną sytuacje dotyczącą rozwoju mediacji na Ukrainie. Prezes Sądu Arbitrażowego przy NIG Włodzimierz Brych w swym wystąpieniu podsumowującym konferencję wskazał, że rozwój tej współpracy jest zapewniony, choćby przez planowaną wspólnie ze stroną ukraińską  międzynarodową konferencję, zaplanowaną wstępnie na wrzesień tego roku w Odessie na Ukrainie.
Z zadowoleniem przyjęto fakt obecności na konferencji przeszło 160 osób.