undefined
undefined

Rusza kredyt technologiczny

źródło: www.bgk.com.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z sześcioma pierwszymi bankami komercyjnymi w zakresie dystrybucji kredytu technologicznego. Będzie on dostępny w bankach: PKO BP, Pekao SA, BRE Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank BPH SA oraz Bank Polskiej Spółdzielczości SA. Kredyt będzie udzielany przez banki z ich środków własnych, natomiast BGK spłaci część zaciągniętego kredytu w formie premii technologicznej. Nabór wniosków zostanie uruchomiony w lipcu 2009 r.

Projekt będzie działał w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w którym BGK pełni rolę Instytucji Wdrażającej. Nowy system kredytu technologicznego jest uruchamiany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116 poz. 730). 3 czerwca 2009 r. Ministerstwo Gospodarki podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pozwalającą na zawieranie przez BGK umów z bankami komercyjnymi ws. dystrybucji kredytu technologicznego, który będzie nowym instrumentem finansowym dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Prezes BGK Ireneusz Fąfara podkreśla, że „Dla polskich przedsiębiorców kredyt technologiczny będzie szansą na wsparcie innowacyjnych inwestycji i poprawę konkurencyjności. Dla banków zaś oznacza możliwość rozwoju akcji kredytowej oraz pozyskania nowych, perspektywicznych klientów".

Zainteresowanie banków jest duże. W naszej opinii takie instrumenty jak „kredyt technologiczny" stanowią - szczególnie w obecnych warunkach - układ optymalny. Sektor publiczny, wzmacniając otoczenie biznesu, wspólnie dzieląc się ryzykiem z sektorem prywatnym wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Oczekujemy rozwoju takiego podejścia także na innych polach aktywności gospodarczej" - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Spłata części kapitału kredytu (nie więcej niż 4 mln zł) będzie dokonywana przez BGK ze środków publicznych. BGK nie będzie już udzielał kredytu technologicznego. Banki kredytujące będą przyjmować wnioski przedsiębiorców, sprawdzać ich kompletność i poprawność formalną. Ponadto przeprowadzą analizę zdolności kredytowej przedsiębiorców i zajmą się obsługą przepływów finansowych takiego projektu inwestycyjnego. BGK będzie weryfikował spełnienie warunków ustawowych dotyczących technologii i sposobu jej wdrożenia do produkcji przez przedsiębiorcę, na podstawie opinii jednostki naukowej. Kredytu będzie mógł udzielać każdy bank, który zawrze z BGK umowę określającą zasady współpracy.

Kredyt technologiczny przeznaczony będzie na sfinansowanie inwestycji polegającej na zastosowaniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów  produkowanych w oparciu o tę technologię. Kredyt taki może być udzielany m.in. na zakup, leasing lub najem środka trwałego, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych. Zakupy muszą być powiązane funkcjonalnie i służyć realizacji kredytowanej inwestycji technologicznej. Przedsiębiorca, który udokumentuje sprzedaż towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji będzie miał możliwość ubiegania się o refundację nawet do 70% wartości wydatków kwalifikowanych, którą to kwotę (premia technologiczna) otrzyma jednorazowo lub ratalnie- w zależności od wielkości sprzedaży .

Nowy system wprowadza od dawna postulowany przez środowisko bankowe mechanizm - tj. odchodzenie od dotacji na rzecz dużo mniej zakłócającego konkurencję funduszu operującego formą spłaty kapitału, z uwzględnieniem montażu środków prywatnych i publicznych, dywersyfikacją ryzyka środków publicznych oraz zasady „one stop shop"(tzn. możliwości załatwienia wszystkich formalności w jednej instytucji - banku kredytującym). W efekcie powinno to pozwolić na uproszczenie procedur, ułatwienie realizacji inwestycji i dostępu do kredytu inwestycyjnego.