undefined
undefined

Ruszyły dofinansowania ze środków na ochronę środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do pięciu działań programu „Infrastruktura i środowisko”


Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania projektów dotyczących:

- racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach (działanie 4.2),

- wdrażania najlepszych dostępnych technik (działanie 4.3),

- gospodarki wodno-ściekowej (działanie 4.4),

- ochrony powietrza (działanie 4.5),

- wsparcia dla innych niż komunalne przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów (działanie 4.6).

Aby ułatwić przedsiębiorcom pracę i szybciej zweryfikować trafność projektów, w pierwszym etapie wystarczy złożyć wstępny wniosek (składający się zaledwie z czterech stron). Dopiero po wstępnej ocenie projektu i zakwalifikowaniu go jako właściwego przedsiębiorcy będą składać pełną dokumentację (mając już przekonanie, że pomysł ma przynajmniej szansę na uzyskanie dotacji).


To bardzo praktyczne rozwiązanie dla firm. Na pierwszym etapie nie wymaga dużego nakładu pracy ani angażowania środków. Nabór tych wstępnych wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 21 lipca.


Dokumenty należy składać w kancelarii NFOŚiGW (ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa).


Ponadto ze strony internetowej tej instytucji (www.nfosigw.gov.pl) można pobrać szczegółowe informacje na temat konkursów, w tym o:

- rodzajach projektów podlegających dofinansowaniu,

- uprawnionych uczestnikach konkursu,

- warunkach dofinansowania,

- finansowaniu uzupełniającym w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych,

- zasadach pomocy publicznej,

- kryteriach wyboru projektów,

- obowiązkach przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- wzorze wniosku wstępnego,

- terminach, miejscu i sposobach składania wniosków.


Po ocenie wniosków wstępnych rozpocznie się drugi etap procedury konkursowej, do której dopuszczeni zostaną jedynie ci wnioskodawcy, którzy w wyniku oceny wniosku wstępnego otrzymają informację o zasadniczej zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej oraz celem i zakresem odpowiedniego działania. W drugim etapie wnioski będą przyjmowane do 15 września.

Do rozdysponowania w ramach wszystkich konkursów jest 190 mln euro. W konkursach mogą uczestniczyć zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Jednak w przypadku MŚP trzeba uwzględnić, że minimalna wartość projektu musi wynosić 8 mln zł.

 

źródło: www.rzeczpospolita.pl