undefined
undefined

Sąd Arbitrażowy

Powszechnie znanym problemami sądownictwa w Polsce jest skomplikowanie procedury, przewlekłość postępowań, wreszcie wysokie koszty takich postępowań sądowych.

To wszystko sprawia, że wiele osób nie lubi sądów i za wszelką cenę chce uniknąć sporów w Sądzie. Czy jest zatem rozwiązanie umożliwiające oszczędzania sobie wszystkich wskazanych powyżej kłopotów? Owszem: rozwiązaniem takim jest poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego - Sądu Arbitrażowego.

Warunkiem koniecznym do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego jest określenie w umowie zapisu – czyli wpisanie w treści umowy postanowienia (paragrafu, artykułu, punktu), zgodnie z którym spory wynikające z tej umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego.
Jak długo zapis obowiązuje, strony nie mogą skutecznie wnieść sprawy do sądu powszechnego. Postępowanie przed sądami arbitrażowym, zwane również arbitrażem, ma wiele zalet: jest prostsze, szybsze tańsze i zawiera niewiele ograniczeń. Taki Sąd może rozpatrzyć wszelkie spory majątkowe z wyjątkiem sporów o alimenty oraz z zakresu prawa pracy. Co ważne, wyrok sądu lub ugoda zawarta przed Sądem Arbitrażowym ma moc wyroku sądu państwowego - można egzekwować jego wykonanie u komornika po stwierdzeniu przez sąd państwowy wykonalności.

Zasada działania Sądu Arbitrażowego. Powód, czyli osoba domagająca się wydania orzeczenia, powiadamia pozwanego o wszczęciu postępowania przed sądem polubownym, jednocześnie wskazując swojego arbitra. Każda ze stron wyznacza swojego arbitra (można wyznaczyć więcej niż jednego arbitra, jeżeli dozwolone jest umową stron). Zapis na sąd polubowny może zawierać wskazanie arbitrów lub osoby trzeciej, która ma wyznaczyć arbitrów. Arbitrów lub osobę mającą ich wyznaczyć powiadamia się o sporze notarialnie lub listem poleconym - pod rygorem nieważności. Arbitrem może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyjątkiem sędziego sądu państwowego. Z tego powodu postępowanie przed sądem polubownym nie musi być oparte wyłącznie na przepisach prawa (sąd polubowny może kierować się także np.: poczuciem sprawiedliwości społecznej, utrwalonymi zwyczajami, względami słuszności czy zasadami etyki zawodowej). Wymogiem bezwzględnym jest bezstronność Arbitra, w przypadku gdy budzi wątpliwości strona może żądać wyłączenia arbitra - czyli odsunięcia go od pełnienia obowiązków arbitra w tej konkretne sprawie. Przyczyny wyłączenia arbitra określa kodeks postępowania cywilnego - stosuje się przepisy o wyłączeniu sędziego.

Ugoda może być zawarta w każdym stadium postępowania. Sąd polubowny powinien namawiać strony do zawarcia ugody. Niedopełnienie tego obowiązku przez sąd nie wywołuje jednak żadnych negatywnych skutków. Jeżeli ugoda została zawarta przed sądem, to wtedy strony nie mają możliwości jej odwołania. Mimo, iż wyrok sądu polubownego jest prawomocny od chwili podpisania przez arbitrów, aby móc przeprowadzić egzekucję komorniczą, trzeba go zaopatrzyć w klauzulę wykonalności. Klauzulę wykonalności nadaje sąd, który byłby właściwy dla sporu, gdyby nie dokonano zapisu na sąd polubowny.
Wskazane powyżej założenia legły u podstaw idei utworzenia Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Sąd jest samodzielną jednostką w ramach Izby – korzysta zatem zaplecza Izby, z wiedzy jej członków co zapewnia profesjonalizm i obiektywizm wydawanych orzeczeń. Nakreślone powyżej zasady arbitrażu z pewnością pomogą wybrać najwłaściwszy tryb postępowania, zależnie od potrzeb.

Pracami sądu kierować będzie Prezes Sądu , którym wybrany został Włodzimierz Brych oraz Kolegium sądu w składzie Kazimierz Bryłka – Z-ca Prezesa , Jacek Kaczmarek – Z-ca Prezesa i Anna Kuczyńska – Sekretarz Sądu

Zapraszamy na stronę sądu: http://www.nig.org.pl/sa