undefined
undefined

Tworzenie i rozbudowa mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich

Nawet 300 tys. zł dotacji może dostać osoba, która utworzy nową firmę i zatrudni co najmniej pięć osób

Tworzenie i rozbudowa mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich to jeden z celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Jego realizację umożliwi opublikowane właśnie rozporządzenie ministra rolnictwa z 17 lipca w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (DzU z 2008 r. nr 139, poz. 883).

Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji nie więcej niż 50 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych. Mogą one dotyczyć m.in. budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także kosztów ogólnych związanych z przygotowaniem i realizacją takiego projektu. Jej maksymalna wartość nie może jednocześnie przekroczyć 300 tys. zł. Jednakże rozporządzenie wyznacza tu dodatkowe limity.

Oprócz zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw celem dokumentu jest bowiem stymulowanie wzrostu zatrudnienia na terenach wiejskich. Dlatego im więcej osób zostanie zatrudnionych, na tym większą dotację można liczyć. Wyniesie ona 100 tys. zł, jeżeli projekt przewiduje utworzenie do dwóch stanowisk pracy, 200 tys. – jeżeli utworzonych zostanie więcej niż dwa i mniej niż pięć nowych miejsc. I wreszcie może dojść do wskazanej górnej granicy w razie utworzenia co najmniej pięciu nowych miejsc pracy. Co istotne, o wsparcie mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne, osoby prawne i spółki prawa handlowego, jak i wspólnicy spółki cywilnej. Najważniejszym warunkiem jest rozpoczęcie lub prowadzenie działalności w zakresie wskazanym w załączniku do rozporządzenia (wymienione są tam kody PKD) oraz realizacja projektu na terenach objętych PROW (czyli co do zasady tereny wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców).

W celu uzyskania wsparcia niezbędne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Należy je kierować do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ona również będzie ogłaszała terminy z tym związane. W jednym roku można będzie złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Wejście w życie tego rozporządzenia ma jednak dalej idące skutki. W pośredni sposób oddziałuje bowiem na tzw. regionalne programy operacyjne, finansowane z innego funduszu unijnego. W tych programach również przewidziano wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw. W niektórych województwach jednak czekano z uruchomieniem środków, ponieważ nie dało się stwierdzić, które projekty powinny być finansowane z PROW, a które z RPO. Tabela kodów PKD, stanowiąca załącznik do rozporządzenia, wprowadza w tym zakresie rozgraniczenie.