undefined
undefined

Wizyta na Ukrainie i Mołdawii

W związku z trwającymi pracami, dotyczącymi organizacji konferencji arbitrażowej w Odessie z roboczą wizytą przebywał w Kijowie na Ukrainie Prezes Sadu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej . W dniu 13.04 spotkał się z Vice Ministrem Sprawiedliwości Ukrainy Petryką Jurijem Dmytrowiczem. W trakcie spotkania omówiono aktualne problemy rozwoju ADR w Polsce i na Ukrainie, w tym inicjatywę strony polskiej i ukraińskiej  co do zorganizowania konferencji  w Odessie 15 i 16 września 2010r. Prezes Brych  przybliżył też Ministrowi działalność Sądu Arbitrażowego przy NIG oraz Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji. Podczas pobytu w Kijowie Prezes Brych spotkała się również z red naczelną Juridicznowo Żurnala. Panią Siwtłaną Wołodymirowną Makssimową .

Omówił z nią możliwości publikowania polskich opracowań, poświęconych ADR, w wydawnictwach ukraińskich.

Kolejnym etapem podróży Prezesa Sądu była Mołdawia. W dniach 15 i 16 kwietnia w stolicy Mołdawii Kiszyniowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt : Alternatywne formy rozwiązywania sporów gospodarczych , problemy i drogi ich rozwoju. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji związanych z ADR z krajów takich jak: Mołdawia, Rosja, Ukraina, Armenia, Azejberdżan , Bułgaria i Polska  Strona polska reprezentowana była przez Prezesa Brycha i Mec. Piotra Nowaczyka partnera w Kancelarii Salans, przedstawiciela RP przy ICC w Paryżu. Konferencję otworzył po. Prezydenta Republiki Mołdawi Mihai Ghimpu. Na wstępie złożył on delegacji polskiej wyrazy współczucia w związku z tragiczną śmiercią prezydenta RP i towarzyszących mu osób. Zebrani uczcili ich pamięć minutą ciszy.  W konferencji uczestniczyli też przedstawiciele rządu Mołdawii, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali dużą rolę i znaczenie jaką ma ADR dla rozwiązywania sporów międzynarodowych.

W swoim wystąpieniu zatytułowanym: Współczesne problemy rozwoju arbitrażu w Polsce, wygłoszonym w języku rosyjskim, Prezes Brych wskazał na problemy związane z opodatkowaniem podatkiem VAT opłat sądowych i wynagrodzeń arbitrów. Omówił trudności związane ze stwierdzaniem wykonalności orzeczeń wydanych przez sady polubowne przez sądy powszechne oraz skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego. Wspomniał też o postulowanych przez środowisko arbitrażowe kierunkach zmian w przepisach prawa, dotyczących arbitrażu. Na zakończenie swojego wystąpienia przybliżył zebranym działalność Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Z kolei Mec Piotr Nowaczyk, który jest też arbitrem Sądu Arbitrażowego przy NIG, poruszył w swoim wystąpieniu problematykę związaną z specyfiką mediacji w Polsce i Europie Centralnej.

Wystąpienia przedstawicieli Polski spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranych, co przejawiało się w ożywionej dyskusji i pytaniach zadawanych prelegentom.