undefined
undefined

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych

Czy można dostać dotację na wymianę urządzeń lub maszyn w zakładzie produkcyjnym?

Agata Bosianok

Centrum Wspierania Projektów Europejskich

W poprzednich latach w ramach finansowania inwestycji z funduszy unijnych wymiana urządzeń lub maszyn w zakładzie produkcyjnym była traktowana jako wydatek odtworzeniowy, dotyczący środków trwałych, wartości niematerialnych lub prawnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy, które uległy zużyciu. Również za taki wydatek uważano często zakup nowocześniejszego sprzętu, o ile nie prowadził on do zasadniczej zmiany całościowego procesu produkcyjnego. Stąd takie wydatki były określone jako niekwalifikowane. W nadchodzącym okresie finansowania 2007 - 2013 z informacji uzyskanych w niektórych urzędach marszałkowskich wynika, że wydatek odtworzeniowy będzie kosztem kwalifikowanym w przypadku mikroprzedsiębiorstw, jeśli chodzi o firmy małe i średnie pozostanie w formie dotychczasowej, czyli jako koszt niekwalifikowany. Na ostateczne interpretacje niestety trzeba jeszcze poczekać.

Na jakich warunkach można sfinansować z Unii zakup środków transportu (np. samochodu)?

Dorota Pastuszak

Centrum Wspierania Projektów Europejskich

W ramach niektórych Regionalnych Programów Operacyjnych koszty zakupu lub leasingu środków transportu są kwalifikowane w przypadku podmiotów niewykonujących działalności w zakresie usług transportowych (transport nie jest działalnością główną). W takim przypadku środek transportu musi stanowić integralny i niezbędny element projektu, a beneficjent zobowiązuje się wykorzystywać go jedynie do celu określonego w projekcie i potrafi przedstawić wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środka transportu. Inaczej przedstawia się sytuacja w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. W działaniach dotyczących różnicowania działalności nierolniczej oraz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw istnieje możliwość zakupu środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż ośmiu osób wraz z kierowcą. Nie może to być jedyny taki koszt w projekcie.

Czy firma musi mieć jakieś własne środki na inwestycję, by móc ubiegać się o dotacje unijne?

Bartosz Midura

Centrum Wspierania Projektów Europejskich

Dotacje z Unii Europejskiej dla przedsiębiorców działają na zasadzie częściowej refundacji poniesionych na inwestycję kosztów. Dlatego też przedsiębiorca, w chwili aplikowania o dotację z Unii, musi zapewnić finansowanie całej inwestycji w postaci środków własnych czy też za pomocą zewnętrznych źródeł finansowych, takich jak kredyt, leasing. Najczęściej wypłata dotacji następuje dopiero po przyznaniu dotacji przez odpowiednią instytucję finansującą oraz zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku aplikacyjnym i umowie dotacji. Wysokość wkładu własnego, czyli środków, które nie pochodzą z funduszy, unijnych jest różna. Zależy od wysokości uzyskanej dotacji. Jej wysokość jest zaś ustalana ostatecznie w umowie o dofinsowanie projektu. Bez wydatków z własnej kieszeni przedsiębiorca nie powinien liczyć na unijne wparcie.

Gdzie szukać dotacji na rozpoczęcie działalności lub założenie nowej firmy?

Bartosz Midura

Centrum Wspierania Projektów Europejskich

Pozyskanie funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest możliwe poprzez aplikowanie do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przewiduje to priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poddziałania tego priorytetu skierowane są na wsparcie i promocję samozatrudnienia, a także aktywizację zawodową bezrobotnych. Regionalne Programy Operacyjne w poszczególnych województwach także przewidują możliwość dotowania zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych oraz rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne istnieje możliwość starania się o dotację ze środków Funduszu Pracy przez właściwy powiatowy urząd pracy. Bezrobotny otrzymuje środki finansowe przed dokonaniem zakupów. Jest zobowiązany do rozliczenia się w wyznaczonym terminie. Wysokość środków na podjęcie działalności nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.


źródło: www.rzeczpospolita.pl