undefined
undefined

Zaliczkowy system finansowania projektów

Zgodnie z postanowieniami zmienionego Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2001 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175 poz. 1232 ze zm.), które reguluje zasady wypłacania środków unijnych i umożliwia wszystkim beneficjentom dofinansowanie w formie zaliczek, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wprowadza zaliczkowy system finansowania projektów realizowanych w ramach WRPO.

System dokonywania płatności w związku z realizowanymi projektami wybranymi do dofinansowania w ramach WRPO oparty jest na refundacji z możliwością ubiegania się o zaliczkę (dla Projektów, których wzór umowy przewiduje taką możliwość), na zasadach określonych w zawartej Umowie o dofinansowanie oraz w dokumentach przedstawionych przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem dostępności środków na rachunku bankowym IZ oraz w planie wydatków finansowych z dotacji rozwojowej WRPO w budżecie województwa wielkopolskiego.

 

więcej informacji