undefined
undefined

Zaproszenie do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego " i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski"

Szanowni Państwo,
 
w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapraszamy do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego„i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.
„i-Wielkopolska– Innowacyjni dla Wielkopolski” to konkurs, w którym innowacyjne firmy oraz współpracujące z nimi podmioty badawcze z naszego regionu mogąubiegać się o prestiżowe, najwyższe wyróżnienie w Wielkopolsce za innowacyjne wdrożenia. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 200 tysięcy złotych! Nabór wniosków trwa w terminie:
1 września – 14 listopada 2014 roku.
 
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:
1) I kategoria INNOWACYJNA INWENCJA będąca promocją współpracy pomiędzyprzedsiębiorstwem a podmiotami badawczymi poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań kończących się wdrożeniem pomysłu w życie i stworzeniem innowacyjnego produktu, usługi lub procesu. Nagradzane są obie strony projektu - podmiot badawczy oraz przedsiębiorca;
2) II kategoria MIKRO PRZYSZŁOŚCI będąca promocją mikroprzedsiębiorstw, które wprowadziły na rynek nowatorskie produkty, nowoczesne procedury lub usługi. Produkty, procedury, usługi itp. powinny odznaczać się wysoką innowacyjnością opracowania, zapewnić wysokie efekty ekonomiczne lub/i eksportowe wynikające z wdrożenia, zawierać znaczący udziałmyśli technicznej.
 
Innowacje wprowadzone w obu kategoriach mogą funkcjonować na rynku nie dłużej niż 24 miesiące przed datą zgłoszenia do Konkursu.
 
W załączeniu dołączamy regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe.
 
Do dyspozycji pozostaje Sekretariat Konkursu znajdujący się w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 626 62 40,
e-mail: iwielkopolska@umww.pl).
 
Konkurs finansowany jest w części w ramach projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). Projekt współfinansowany przez UnięEuropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego