undefined
undefined

Zatrudniając bezrobotnego, możesz zyskać duże pieniądze

Zatrudniając bezrobotnego, korzystasz dwa razy. Masz taniego pracownika i szanse na zwrot części wypłacanych mu wynagrodzeń oraz odprowadzanych od nich składek na ubezpieczenia społeczne

Refundacje przyznaje starosta, a faktycznie powiatowy urząd pracy ze środków Funduszu Pracy. Określa je szczegółowo ustawa z20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Jest ich kilka, a różnią się celem, na które zostały przeznaczone. Przykładowo starosta dofinansowuje nowe stanowisko pracy, składki ZUS płacone od wynagrodzeń bezrobotnych, ich szkolenia czy zatrudnienie młodocianego. Przedstawiamy zasady i warunki otrzymania poszczególnych refundacji oraz ich wysokość.

>Największe wsparcia dla organizatorów prac interwencyjnych

Według stołecznego urzędu pracy największym wzięciem cieszą się prace interwencyjne.

Są one skierowane do określonych kategorii bezrobotnych - tych, którzy:
¦ mają do25 lat,
¦ długo pozostają bez zajęcia,
¦ mają powyżej50 lat,
¦ nie posiadają kwalifikacji zawodowych,
¦ wychowują samotnie dziecko do siedmiu lat,
¦są niepełnosprawni.

Przyjmując takie osoby, organizatorzy prac interwencyjnych odzyskają wszystkie wypłacone im wynagrodzenia i nagrody oraz potrącone od nich składki. Na ile konkretnie mogą liczyć, zależy od tego, jaki etat zaoferują bezrobotnemu i na jak długo go zwerbują. Jeśli zatem:
¦ na co najmniej pół etatu i nie dłużej niż sześć miesięcy, to starosta zwróci za każdego bezrobotnego maksymalnie połowę minimalnego wynagrodzenia (obecnie 468 zł) i składek liczonych od refundowanej pensji;
¦ na cały etat i nie dłużej niż sześć miesięcy - wszystkie wypłacone pracownikowi za ten czas pensje, nagrody i należne od tych świadczeń składki pokrywane przez pracodawcę. Refundacja ta nie może jednak przekroczyć iloczynu pełnoetatowców zatrudnionych w firmie, zasiłku dla bezrobotnych i składek na ubezpieczenia społeczne płaconych od refundowanego wynagrodzenia;
¦ do 12 miesięcy na całym etacie - koszty zatrudnienia bezrobotnego za co drugi miesiąc, ale nie więcej niż suma połowy minimalnej płacy i składek odprowadzonych od refundowanego wynagrodzenia;
¦ na rok -kwotę w wysokości zasiłku dla bezrobotnych obowiązującego w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca (zgodnie z art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia 532,90 zł);
¦ na okres do półtora roku - najwyżej wynagrodzenie minimalne i zapłacone od niego składki na ubezpieczenie społeczne. W tym wypadku refundacja obejmuje również koszty poniesione za co drugi miesiąc. Przepis ten dotyczy tylko osób do 25 roku życia, niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych, którzy pracują na cały etat;
¦ do dwóch lat przy zatrudnianiu bezrobotnych powyżej 50 roku życia - refundacja do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia i składek, gdy bezrobotny spełni warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego. Jeżeli ich nie spełni, to 50 proc. wymienionych wyżej kwot.

Pracodawcy, którzy przy pracach interwencyjnych przedłużą bezrobotnemu umowę o pracę, otrzymają jednorazową refundację wynagrodzenia. Nie może być ona jednak wyższa niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce rynkowej, czyli 4063,71 zł. Ponadto bezrobotny zatrudniony na co najmniej pół roku musi mieć przedłużoną umowę o pracę na dalsze 6 miesięcy, a po upływie tego okresu powinien mu zapewnić pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Od 2 maja br. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z19 kwietnia2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (DzU nr 76, poz. 510). Wynika z niego, że pracodawcy organizujący prace interwencyjne będą musieli oddać pieniądze otrzymane z refundacji wraz z odsetkami, gdy:
¦ naruszą zasady dotyczące tworzenia nowych miejsc pracy,
¦ złożą niezgodne z prawdą oświadczenie o tym, że zakład pracy jest w stanie upadłości lub likwidacji,
¦ pracodawca potwierdzi niezgodnie z prawdą, że może być organizatorem prac interwencyjnych.

Kiedy nie trzeba będzie zwracać otrzymanych pieniędzy? Gdy stosunek pracy z bezrobotnym ustanie, a nie ma możliwości skierowania innego odpowiedniego bezrobotnego na utworzone stanowisko. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy bezrobotny rozwiąże umowę o pracę z własnej inicjatywy, jak i gdy pracodawca rozwiąże z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.

Jak to załatwić

Krok 1. Złóż wniosek

Firma składa wniosek do powiatowego urzędu pracy, na terenie którego są organizowane prace interwencyjne.

Krok 2. Odczekaj 30 dni

Starosta podejmuje decyzję i powiadamia o niej pracodawcę w ciągu 30 dni.

Krok 3. Zawrzyj umowę

Starosta zawiera z pracodawcą umowę o skierowanie bezrobotnych do prac interwencyjnych. Określa ona m.in.
¦ liczbę przyszłych pracowników,
¦ czas trwania zatrudnienia,
¦ rodzaj i miejsce wykonywanych prac,
¦ wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

>Dostaniesz kasę na nowy etat i biurko

Inna refundacja, o którą może ubiegać się pracodawca, to zwrot kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

W praktyce o te pieniądze z urzędu pracy mają prawo ubiegać się ci, którzy zatrudniając bezrobotnego, kupili dla niego np. komputer, biurko lub telefon albo uzupełnili stanowisko pracy o inny sprzęt lub urządzenie.

Z ustawy o promocji zatrudnienia wynika, że starosta nie zrefunduje więcej niż równowartość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce rynkowej. Wydatki nie mogą więc przekroczyć 13 545,70 zł (500 proc. x 2709,14 zł - I kwartał 2007 r.). Ale uwaga, ustawa określa jedynie górną granicę refundacji. Dokładna wysokość kwoty, którą otrzyma pracodawca, musi wynikać z umowy ze starostą.

- Jak wygląda procedura przyznania zwrotu kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy? - pytają przedsiębiorcy. Tak jak przy pracach interwencyjnych można ją podzielić na trzy etapy.

Jak to załatwić

KROK 1. Napisz wniosek do starosty

Określa się w nim m.in.
¦ liczbę stanowisk,
¦ rodzaj pracy,
¦ kwotę refundacji,
¦ koszty, jakie poniesie w ciągu 24 miesięcy za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych (wynagrodzenia brutto i opłacone od nich składki na ubezpieczenie społeczne),
¦ liczbę pracowników zatrudnionych na pełny etat z 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, a przy działalności gospodarczej liczbę tych pracowników zatrudnionych przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
¦ informację, czy planowane wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy będzie związane z nową inwestycją lub dużym projektem inwestycyjnym.
Uwaga! Pracodawcy podają też proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji, jeśli nie dotrzymają warunków umowy.

KROK 2. Złóż dodatkowe oświadczenia

Sam wniosek nie wystarczy. Do tego dokumentu pracodawca dołącza oświadczenia. Przykładowo o tym, że nie zalega z wypłatą wynagrodzeń, danin publicznych czy zobowiązań cywilnoprawnych. Ponadto po ostatnich zmianach w przepisach wykonawczych przedsiębiorca potwierdza pisemnie, że prowadzi działalność w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez co najmniej sześć miesięcy przed złożeniem wniosku i dodatkowo spełnia warunki określone w:
¦ rozporządzeniu dotyczącym refundacji na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy (patrz ramka pod tekstem),
¦ ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
¦ rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia.

KROK 3. Czekaj na decyzję starosty i podpisz z nim umowę

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku starosta powiadamia pracodawcę o jego rozpatrzeniu. Ale uwaga! Nie zgodzi się na refundację m.in. wtedy, gdy przedsiębiorca w trzech latach poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymał z Funduszu Pracy środki na utworzenie dodatkowego stanowiska pracy, a pożyczkę tę wykorzystał niezgodnie z umową i jej nie spłacił. Jeżeli natomiast spełni wszystkie ustawowe warunki i starosta przyzna refundację, to nie pozostaje nic innego, jak zawrzeć umowę. Musi mieć ona formę pisemną i zawierać postanowienia dotyczące tego, że przedsiębiorca:
¦ zatrudnia bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy,
¦ utrzyma nowe stanowiska pracy przez trzy lata, a w małych i średnich przedsiębiorstwach przez dwa lata,
¦ zwróci refundację wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od wezwania, jeśli nie dotrzyma zobowiązań wynikających z umowy.

>Urząd pracy zapłaci za składki i szkolenia

Jeżeli pracodawca zatrudnia bezrobotnych, może też dostać refundację składek ZUS odprowadzanych od wynagrodzeń tych pracowników.

Refundacja składek jest jednorazowa, a rozpoczyna się dopiero po12 miesiącach zatrudniania bezrobotnego i obejmuje ten okres. Pracodawca przedstawia, jakie wydatki poniósł w tym czasie. Wysokość tej refundacji nie przekroczy 300 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2928 zł.

Starosta pokryje wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym, gdy:
¦ pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej12 miesięcy,
¦ po 12 miesiącach zatrudnienia skierowany bezrobotny nadal pracuje u tego pracodawcy.

Aby natomiast skorzystać z refundacji szkoleń, pracodawca musi założyć w firmie odpowiedni fundusz szkoleniowy. Ma on finansować koszty kształcenia pracowników i pracodawców. Przykładowo urząd pracy zapłaci za szkolenia osób zagrożonych zwolnieniami z przyczyn niedotyczących pracowników. Taki kurs starosta może pokryć nawet w połowie, ale nie więcej niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy na jedną osobę. Uwaga! Ustawodawca uzależnia przyznanie refundacji od tego, aby osoba, której szkolenie zrefundowano, po jego zakończeniu została zatrudniona zgodnie z kierunkiem odbytego kursu.

Pracodawca może też wystąpić o refundację za zatrudnienie osoby bezrobotnej na miejsce pracownika, który jest nieobecny z powodu szkolenia. Warunek? Nauka musi trwać 22 dni robocze w pełnym wymiarze czasu pracy. Na ten czas szef zapewnia pracownikowi płatny urlop szkoleniowy. - A ile wówczas wypłaci starosta? -pytają przedsiębiorcy.

Starosta zrefunduje szkolenie w wysokości 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia, które obowiązuje w dniu jego rozpoczęcia (teraz jest to około 2200 zł), oraz koszt wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w wysokości nieprzekraczającej 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia z dnia rozpoczęcia szkolenia (obecnie prawie 1100 zł).

Fundusz szkoleniowy jest zasilany wpłatami pracodawców, których wysokość nie może być niższa niż 0,25 proc. funduszu płac. Nad wydatkowaniem pieniędzy z tej puli mają czuwać organizacje związkowe. A jeżeli takich w firmie nie ma, to plan szkoleń pracodawca uzgadnia z wybranym przez załogę pracownikiem.

Uwaga! Przy szkoleniach i składkach ZUS szef też składa wniosek o refundację, a starosta decyduje w tej sprawie w ciągu 30 dni. Jeżeli będzie ona pozytywna, to strony zawierają umowę o przyznanie refundacji.

>Na młodocianych też zarobisz

Przepisy nie limitują refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Pracodawca wykazuje koszty wynagrodzeń i składek ZUS.

Jeżeli zatrudnia wyłącznie młodocianych, to wniosek o zawarcie umowy o refundację może dotyczyć co do zasady maksymalnie trzech osób.

Jeśli przyjmując młodocianego, szef chce skorzystać z refundacji wynagrodzeń i składek ZUS, to musi go zatrudnić na czas nieokreślony. To nowość. Dotychczas sprawa ta nie była uregulowana, a zatrudniający młodocianych terminowo mieli wątpliwości, czy przysługuje im refundacja.

Zmiany dotyczą też daty składania wniosku o refundację wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych. Teraz dokument o zwrot pieniędzy pracodawcy będą składać do 15 listopada każdego roku. Wynika to z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU nr 77, poz. 518), które obowiązuje od 15 maja.

Refundacje wynagrodzeń i składek ZUS przy zatrudnianiu młodocianych będą wypłacane do 30 czerwca 2008 r. Uwaga! Zawarte w tym czasie umowy o refundacje będą jednak realizowane do 31 lipca2010 r.

Uwaga na wyjątek

Niektórzy pracodawcy zatrudnili młodocianych wtedy, gdy nie było przepisów wykonawczych pozwalających ubiegać się o refundacje wynagrodzenia wypłacanego młodocianemu oraz składek ZUS. Chodzi o okres od1 stycznia do15 maja2007 r. Ci z nich, którzy podpisali w tym czasie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianymi, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych albo kontynuują naukę, a zaczęli pracę u innego pracodawcy, który np. zbankrutował, mogą ubiegać się o refundację za okres, kiedy refundacja nie przysługiwała.

Przedsiębiorcy pytają, jakie muszą spełnić warunki, aby otrzymać pieniądze za młodocianego. Przede wszystkim wypłata refundacji zależy m.in. od tego, czy pracodawca zawrze z młodocianym umowę naczas nieokreślony. Po drugie -tak jak dotychczas musi się zobowiązać, że po zakończeniu przygotowania zawodowego przedłuży mu umowę na dodatkowe pół roku. Natomiast procedurę ubiegania się o pieniądze można podzielić na cztery etapy.

Prócz refundacji przyjmujący młodocianego do firmy może też ubiegać się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia takiej osoby. Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (DzU nr 145, poz. 1532) wysokość tego dofinansowania zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego.

Gdy nauka trwa24 miesiące, jest to4587zł, gdy 36 miesięcy -7645zł. Przy przyuczeniu do wykonywania określonej pracy będzie to 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. Kwoty te podlegają waloryzacji.

Warto pamiętać, że młodocianemu wypłaca się symboliczne wynagrodzenie. Jego wysokość określają przepisy wykonawcze i zależy ono od stażu nauki. Oblicza się je na podstawie miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia.

Jak to załatwić

KROK 1. Złóż wniosek

Pracodawca składa do OHP wniosek o zawarcie umowy o refundacje wynagrodzeń i składek ZUS.
Tu podaje informacje dotyczące pracodawcy (np. NIP, PKD, formę prowadzonej przez niego działalności), imiennie wykazuje młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy. Do wniosku dołącza oświadczenia. Przykładowo o stanie zatrudnienia w firmie, liczbie młodocianych, którzy przed złożeniem wniosku ukończyli przygotowanie zawodowe, i najważniejsze - deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez co najmniej pół roku po zakończeniu przygotowania zawodowego oraz informację o otrzymanej pomocy publicznej. Ponadto dołącza kopię bezterminowej umowy o pracę dla młodocianego.

KROK 2. Czekaj 30 dni

Ochotniczy Hufiec Pracy w terminie 30 dni podejmuje decyzję.

KROK 3. Zawrzyj umowę

Jeżeli wniosek o zawarcie umowy został rozpatrzony pozytywnie, to szef podpisuje z OHP umowę o refundację.

KROK 4. Poproś o przelanie pieniędzy

Pracodawca składa wniosek o przelanie refundacji.

MARTA GADOMSKA


Gdzie szukać przepisów

Zagadnienia związane z refundacjami regulują:

¦ ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (nr 99, poz. 1001 ze zm.),

¦ rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (DzU nr 76, poz. 510),

¦ rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU nr 77, poz. 518),

¦ rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (DzU nr 249, poz. 2496),

¦ rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków funduszu pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (DzU nr 236, poz. 2002 ze zm.).


O jakie wsparcie firmy mogą się starać 
RODZAJ REFUNDACJI WARUNKI PRZYZNANIA TRYB UBIEGANIA SIĘ O FINANSOWE WSPARCIE
ZA ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH W razie zatrudnienia bezrobotnego: 1. Wniosek do powiatowego urzędu pracy; 2. Starosta podejmuje decyzję. Ma na to 30 dni; 3. Umowa o skierowanie bezrobotnych do prac interwencyjnych
- na co najmniej pół etatu i nie dłużej niż sześć miesięcy - maksymalnie połowa minimalnego wynagrodzenia i pobranych składek liczonych od refundowanej płacy
- na cały etat i nie dłużej niż sześć miesięcy - pensje, nagrody i należne od tych świadczeń składki pokrywane przez pracodawcę Uwaga! Nie więcej niż iloczyn pełnoetatowców zatrudnionych w firmie, zasiłku dla bezrobotnych i składek na ubezpieczenia społeczne płaconych od refundowanego wynagrodzenia.
- do 12 miesięcy na całym etacie - koszty zatrudnienia bezrobotnego za co drugi miesiąc, ale nie więcej niż suma połowy minimalnej płacy i składek odprowadzonych od minimalnej płacy
- na rok - kwota w wysokości zasiłku dla bezrobotnych obowiązującego w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca
- na okres do półtora roku - najwyżej wynagrodzenie minimalne i zapłacone od niego składki na ubezpieczenie społeczne, ale za co drugi miesiąc
WYPOSAŻENIE I DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY - nie więcej niż 13 545,70 zł (500 proc. x 2709,14 zł) - równowartość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce rynkowej za pierwszy kwartał 2007 r. 1. Wniosek do starosty; 2. Dodatkowe oświadczenia; 3. W ciągu 30 dnia starosta podejmuje decyzję; 4. Umowa o refundację
REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK ZUS - maks. 300 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę 1. Wniosek o refundację; 2. Starosta decyduje w ciągu 30 dni; 3. Umowa o przyznanie refundacji
- bezrobotnego należy zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 12 miesięcy, a po tym czasie przedłużyć mu zatrudnienie
ZWROT WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH MŁODOCIANYM - zwrot poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 1. Wniosek do Ochotniczych Hufców Pracy; 2. OHP w terminie 30 dni podejmuje decyzję; 3. Umowa o refundację; 4. Wniosek o przelanie refundacji
- młodocianego trzeba zatrudnić na czas nieokreślony
- wniosek o zwrot pieniędzy należy złożyć do 15 listopada każdego roku


Źródło: www.rzeczpospolita.pl