undefined
undefined

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o., ul. Komunalna 26, Nowy Tomyśl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.
ul. Komunalna 26
64-300 Nowy Tomyśl

web:http://pecnt.pl    

tel.: +48 / 61-44-23-181 
fax: +48 / 61-44-23-192


Profil działalności:

Podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, dystrybucja i obrót ciepłem, a ponadto Spółka prowadzi działalność w zakresie:

1.  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

2.  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

3.  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

4.  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

5.  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

6.  Wytwarzanie energii elektrycznej,

7.  Przesyłanie energii elektrycznej,

8.  Dystrybucja energii elektrycznej,

9.  Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

10. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

12. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.


Eksploatujemy sieć ciepłowniczą położoną w całości na terenie Nowego Tomyśla. Całkowita długość sieci wynosi 11.942,0 m i składają się na nią:

-3.816,0 m sieci magistralnej, w tym 1.605,0 m w technologii preizolowanej, 

-4.740,0 m sieci rozdzielczej, w tym 2.470,1 m w technologii preizolowanej, 

-3.090,0 m przyłączy, w tym 2.490,2 m w technologii preizolowanej, 

-296,0 m sieci niskoparametrowej.

Całkowita pojemność zładu wynosi 469,25 m3. Maksymalne parametry pracy sieci ciepłowniczej - ze względu na obecność sieci w technologii preizolowanej - zostały obniżone do poziomu 130/70° przy maksymalnym ciśnieniu na zasilaniu dochodzącym do 7 bar.

Do magistrali ciepłowniczej przyłączonych jest 86 węzłów cieplnych z czego 14 stanowią węzły grupowe. Pozostałe węzły to węzły indywidualne. Własnością PEC-u są 72 węzły, reszta stanowi własność odbiorców usług.

Źródłem ciepła nowotomyskiej sieci ciepłowniczej jest kotłownia rejonowa wyposażona w trzy kotły grzewcze o łącznej mocy 17,4 MW wyposażona w nowoczesny system uzdatniania i odgazowania wody kotłowej. Kotłownia opalana jest paliwem gazowym i olejem opałowym.

Ponadto, PEC w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. eksploatuje pięć kotłowni lokalnych o mocy 1.699 kW opalanych paliwem gazowym.

Głównymi odbiorcami naszych usług są mieszkańcy Nowego Tomyśla, którzy otrzymują ciepło w postaci ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. W gronie naszych klientów znajdują się również podmioty biznesowe oraz jednostki publicznoprawne.