undefined
undefined

Siemianowski Mietlarek & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, ul. Młyńska 13/9, Poznań

Siemianowski Mietlarek & Partnerzy
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
w Poznaniu
 
Adres kancelarii:
ul. Młyńska 13/9
61-730 Poznań
tel. +48 61 852 41 04
fax. +48 61 852 41 05
 
 
Profil działalności:
Nasza Kancelaria wyspecjalizowała się w kompleksowej obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wśród naszych klientów znajdują się m.in. spółki giełdowe, firmy deweloperskie, wiodące firmy informatyczne, znani producenci żywności, sklepy internetowe, dystrybutorzy sprzętu komputerowego, zjednoczenie rodowe zarządzające jednym z największych polskich zamków. Jesteśmy nowoczesną i wyspecjalizowaną kancelarią otwartą na potrzeby naszych klientów. Pomoc prawna świadczona na rzecz podmiotów gospodarczych obejmuje stałą i kompleksową obsługę prawną oraz konsultacje dotyczące pojedynczych spraw, reprezentacje przed sądami, sporządzanie umów, opiniowanie umów i przygotowanie strategii negocjacyjnych.
Ponadto specjalizujemy się w opracowywaniu i wrażaniu modeli optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem zagranicznych spółek handlowych mających siedzibę na terenie UE oraz USA, umożliwiając w niektórych przypadkach osiągnięcie opodatkowania niektórych transakcji gospodarczych na poziomie 0%. Nasze modele optymalizacyjne są zgodne linią interpretacji Ministra Finansów.
Kancelaria niemal od początku swojej działalności wspiera przedsiębiorców w zakresie sukcesji przedsiębiorstw. Doradzamy w zakresie wyboru kierunków sukcesji oraz optymalizacji struktur przedsiębiorstwa.
W szczególności świadczymy pomoc prawną w następujących obszarach działalności gospodarczej:
 
1 ) prawo konkurencji i własności przemysłowej
 
-         obrona przedsiębiorców oskarżonych o naruszenie przepisów prawa konkurencji,
-         doradztwo w zakresie różnorodnych aspektów porozumień handlowych pomiędzy producentami i dystrybutorami w sprawach mogących powodować problemy związane z przestrzeganiem prawa konkurencji,
-         prowadzenie szkoleń w przedmiocie wymogów prawa konkurencji oraz zachowania się podczas kontroli przeprowadzanych przez organy zajmujące się ochroną konkurencji,
-         pomoc prawna w zakresie postępowania przed Urzędem Patentowym R.P. w zakresie udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych (nasza kancelaria na stałe współpracuje z renomowaną kancelarią rzecznika patentowego),
-         reprezentacja w postępowaniu sądowym w trybie postępowania cywilnego i karnego w szczególności w sprawach o:
o   ustalenie autorstwa projektu wynalazczego, _@POCZ@__@K prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji; 
o   wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego, wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego; 
o   _@POCZ@__@KON@_C naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
 
 
2 ) prawo cywilne
 
-         opiniowanie i sporządzanie umów w obrocie cywilnym,
-         reprezentacja klienta w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego,
-         doradztwo w zakresie wdrażania procedur reklamacyjnych dotyczących umów z konsumentami,
-         dochodzenie roszczeń z zakresu prawa ubezpieczeń,
-         negocjowanie umów w obrocie cywilnym,
-         dochodzenie roszczeń (windykacja należności) na etapie przed wytoczeniem powództwa, reprezentowanie klienta na etapie procesu sądowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
-         doradztwo w zakresie zarządzania wierzytelnościami, bieżącego monitorowania płatności dokonywanych przez dłużników,
-         szkolenia z zakresu zabezpieczania i dochodzenia roszczeń na wszystkich etapach windykacji,
-         ocena stanu majątkowego i kondycji finansowej kontrahenta,
-         kompleksowa obsługa w zakresie obrotu nieruchomościami (nasza kancelaria na stałe współpracuje z renomowaną kancelarią notarialną), prowadzenie postępowań odszkodowawczych przeprowadzanie analizy stanu prawnego  nieruchomości, aktualizacja wpisów w księgach wieczystych  nieruchomości, przygotowywanie i negocjowanie umów najmu  budynków i lokali, przygotowywanie i negocjowanie umów  dzierżawy nieruchomości, obsługa prawna realizacji inwestycji  budowlanych.
 
 
3 ) prawo spółek
 
-        zakładanie spółek handlowych, a w szczególności przygotowanie umowy spółki z o. o. lub statutu spółki akcyjnej, umów pomiędzy akcjonariuszami, przygotowanie dokumentów wewnątrz korporacyjnych (regulaminów  funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej), przygotowanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego oraz reprezentacja klienta w postępowaniu rejestrowym,
-         zakładanie spółek prawa handlowego prawa cypryjskiego, maltańskiego, angielskiego, słowackiego i niemieckiego,
-         optymalizacja struktury korporacyjnej przedsiębiorstw, w tym pomoc przy zakładaniu spółek prawa handlowego na Cyprze, doradztwo w zakresie tworzenia holdingów,
-         obsługa w zakresie przygotowania zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy, przygotowanie projektów uchwał, przewodniczenie w/w zgromadzeniom,
-         kompleksowa obsługa prawna w zakresie przygotowywania podmiotów obrotu gospodarczego do publicznej emisji akcji i wprowadzenia akcji na giełdę,
-         reprezentacja klientów w procesach o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności,
-         obsługa prawna w zakresie przekształceń i łączenia się spółek prawa handlowego,
-         obsługa prawna w zakresie zbycia udziałów i akcji,
-         likwidacja spółek prawa handlowego,
-         reprezentacja w sporach między wspólnikami (akcjonariuszami).
 
 
4 ) prawo pracy
 
-         reprezentacja w procesach związanych z dochodzeniem przez pracowników odszkodowania w tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
-         reprezentacja w procesach o przywrócenie do pracy,
-         przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę,
-         doradztwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę,
-         przygotowywanie umów związanych z zakazem konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy,
-         przygotowywanie i sporządzanie regulaminów wymaganych w przedsiębiorstwie przez obowiązujące przepisy prawa pracy,
-         dochodzenie roszczeń od pracowników związanych z ich odpowiedzialnością za wyrządzoną na rzecz pracodawcy szkodę,
-         doradztwo w zakresie przygotowania umów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w związku ze świadczeniem przez pracownika stosunku pracy,
-         audyt prawny dokumentacji związanej z zawieranymi przez pracodawcę umowami o pracę.
 
 
5 ) prawo podatkowe i administracyjne
 
-         opracowywanie modeli optymalizacji podatkowej oraz ich wdrażanie,
-         reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej, urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
-         reprezentowania interesów klientów przed wszystkimi organami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz innymi urzędami,
-         bieżące doradztwo dotyczące optymalizacji podatkowej,
-         pomoc prawna przy przygotowaniu wniosków o interpretacje podatkowe.
 
 
6) prawo zamówień publicznych
 
-         reprezentacja klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
-         reprezentowanie stron przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i przed sądem powszechnym,
-         pomoc prawna na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności pomoc w wyjaśnianiu SIWZ,
-         doradztwo w zakresie przygotowywania ofert,
-         sporządzanie protestów i odwołań,
-         bieżące doradztwo w zakresie sporządzania pism z zakresu zamówień publicznych.
 
 
7) prawo karne - gospodarcze
 
-         reprezentowanie Klienta w sprawach karnych – gospodarczych,
-         reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych – skarbowych,
-         reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących naruszenie tajemnicy ich przedsiębiorstwa przez pracowników.
 
 
8) prawo upadłościowe i naprawcze
 
-         doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego,
-         sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
-         reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
-         obsługa prawna postępowania upadłościowego.
 
 
ZESPÓŁ KANCELARII
Zespół kancelarii składa się z prawników specjalizujących się w poszczególnych gałęziach prawa. Partnerami zarządzającymi kancelarii są:
 
 
Arkadiusz Siemianowski
adwokat
 
Urodzony w 1977 roku. Założyciel i partner zarządzający kancelarii. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2005 roku ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Od 2006 roku wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Przed rozpoczęciem aplikacji 6 lat współpracował z dużą poznańską kancelarią prawniczą.
Specjalizuje się prowadzeniu skomplikowanych procesów sądowych, zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji. Posiada duże doświadczenie w negocjacjach umów handlowych oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.
Włada językiem angielskim.
 
 
Andrzej Mietlarek
radca prawny
  
Urodzony w 1977 roku. Założyciel i partner zarządzający kancelarii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (2001r.). Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, cywilnych, sprawach z zakresu prawa handlowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji. Jest prawnikiem z 13 letnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą m.in. w takich branżach jak: nowe technologie, handel internetowy, obrót nieruchomościami, procesy inwestycyjne, usługi budowlane i deweloperskie. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie tworzenia holdingów z udziałem spółek prawa cypryjskiego i maltańskiego.  Prowadzi otwarte i zamknięte szkolenia w zakresie negocjacji, prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa upadłościowego. W prowadzonych przez niego szkoleniach otwartych brali udział pracownicy m.in. takich firm jak: PKN Orlen S.A., Lotos Asfalt sp. z o.o.. czy PKP Cargo S.A.  Od 2008 roku wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. W 2012/2013 roku członek Krajowej Komisji Wyborczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego oraz procedury cywilnej dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
Włada językiem francuskim.
 
 
 
Maciej Górecki
doradca podatkowy/radca prawny
 
Urodzony w 1977 roku. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa administracyjnego oraz podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach od 2003 do 2008 pracownik urzędu kontroli skarbowej. W 2008 roku wpisany na listę doradców podatkowych. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. W swojej praktyce zdobył duże doświadczenie z zakresu prawa podatkowego, zwłaszcza w sprawach dotyczących spółek handlowych. Prowadził obsługę prawną w zakresie obowiązków podatkowych, sporządzania opinii prawnych, reprezentowania klientów przed organami podatkowymi oraz opracowywania efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej.
Włada językiem niemieckim i angielskim.
 
 
Michał Bojdo
radca prawny
 
Urodzony w 1978 roku., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2005 roku ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Od 2006 roku wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Prawnik z 8 letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, a także postępowania administracyjnego.  Włada językiem angielskim.
 
Bartosz Kalupa
radca prawny
 
Urodzony w 1984 roku, radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Zainteresowania jak i dotychczas świadczone przez niego usługi prawne dotyczyły takich obszarów prawa jak nieruchomości, praca, własność intelektualna, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, instrumenty finansowe, podatki, prasa, dobra osobiste. Drugim obszarem jego praktyki zawodowej jest prowadzenie sporów sądowych w wyżej wymienionym zakresie. Wykładowca z zakresu prawa prasowego z obszaru sprostowań i odpowiedzi prasowych, autoryzacji i dostępu do informacji prasowej.
 
 
Monika Kaniewska
aplikant adwokacki
 
Urodzona w 1987 roku, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od 2012 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym – pracuje przy obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, w takich branżach jak: energetyka, nowe technologie, handel (w tym handel elektroniczny). Zajmuje się sprawami administracyjnymi, w szczególności w zakresie pozyskiwania terenów pod sieci przesyłowe. W kancelarii zajmuje się również prawem karnym, z naciskiem na prawo karno-skarbowe.
Włada językiem angielskim i francuskim